Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước

IMG_3319

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc sáng 20/8 với Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam về việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước trong những năm tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chỉ ra rằng, thời gian qua, 3 đơn vị Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia và Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam còn thiếu sự kết nối, phối hợp trong việc trao đổi thông tin cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Chính vì vậy, tới đây, 3 đơn vị này cần phối hợp tốt hơn nữa trong triển khai các công việc cụ thể, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thanh tra kiểm tra.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia và Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần tăng cường hơn nữa việc nắm bắt các vấn đề của địa phương cũng như tìm nguồn lực tháo gỡ, giúp địa phương giải quyết khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng giao cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước xây dựng Chiến lược tuyên truyền Luật Tài nguyên nước, trình Bộ vào tháng 10 tới. Cục Quản lý Tài nguyên nước xây dựng đề án thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước. Đối với Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần tăng cường hơn nữa trong việc tham gia quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tuyên truyền phổ biến pháp luật tài nguyên nước và các hoạt động của Mê Công.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai giao Cục Quản lý Tài nguyên nước khẩn trương trình lãnh đạo Bộ TN&MT Quyết định thành lập Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Ủy ban lưu vực sông. Khẩn trương xây dựng đề án hệ thống thông tin về tài nguyên nước. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia, Cục Quản lý Tài nguyên nước xây dựng đề án thành lập Ủy ban lưu vực sông Sesan – Srepok.

Trước đó, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoảng Văn Bẩy đã báo cáo các nội dung triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước. Đến nay, Cục đã xây dựng và trình Bộ, Chính phủ ban hành 15 văn bản, bao gồm 02 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 12 Thông tư của Bộ TN&MT. Hiện tại, Cục đang xây dựng 06 văn bản và thực hiện 12 nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước.

(Theo monre.gov.vn)