Tỉnh Hải Dương: Ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn

Ngày 31/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

– Các cấp, các ngành, các tổ chức, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của các tổ chức và cá nhân về tài nguyên nước.

– Sở Tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định

– Công an tỉnh: Chỉ đạo phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

– Các sở, ban, ngành: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thẩm đinh, nghiên cứu, xây dựng các đề tài, dự án, lập quy hoạch thăm dò, khai thác, thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác, hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý, quản lý, kiểm tra chất lượng nước thải đảm bảo đúng quy định, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và khai thác nước.

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cần phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải nông thôn, đặc biệt là nước thải của các làng nghề trên địa bàn.

– Các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước nghiêm cấm các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trái pháp luật, trường hợp vi phạm sẽ tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.


(Theo VP UBND tỉnh Hải Dương)