Tiếp tục xây dựng chương trình quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015.
Chương trình Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là một chương trình mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Chương trình này triển khai trong giai đoạn 2006 – 2010 đã cơ bản đạt được các mục tiêu cấp nước sạch hợp vệ sinh cho người dân nông thôn.
Cụ thể, đến cuối năm 2010, tổng số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là hơn 52 triệu người, tăng 13,2 triệu người so với cuối năm 2005; tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 62% (năm 2005) lên 83%, trung bình tăng 4,2%/năm (tương đương với tốc độ tăng của giai đoạn (1999-2005).
Một số địa phương cũng đã đạt được mục tiêu cấp nước sạch và có nhà tiêu hợp vệ sinh tại các trường học. Đã có khoảng 32.000 trường học phổ thông, nhà trẻ, mẫu giáo có nước sạch và công trình vệ sinh. Số trường học có nước sạch và công trình vệ sinh tăng hơn 4.000n trường, trung bình tăng 2%/năm nâng tỷ lệ trường học có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 84%.
Ngoài ra, các tỉnh như An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Long An… đã có 100% trường học, trạm y tế có nước sạch và có nhà vệ sinh.
Theo VGP