Tiếp tục thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TNN

Khoan-nuoc-ngamNgày 13/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 3100/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Theo đó, Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (gọi tắt là Luật tài nguyên nước năm 2012) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ Ba và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 6382/VPCP-KTN ngày 02 tháng 8 năm 2013; để thống nhất thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trên phạm vi cả nước trong thời gian Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012 chưa được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào Luật tài nguyên nước năm 2012 và các quy định pháp luật về  tài nguyên nước hiện hành mà không trái với Luật Tài nguyên nước năm 2012, tiếp tục thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước cho đến khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012 được ban hành và có hiệu lực.

BộTài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ để xem xét, giải quyết.

Chi tiết công văn 3100/BTNMT-TNN xem tại đây

Theo dwrm.gov.vn