Tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường

Năm 2022, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CĐS&TTDLTNMT) đã tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành đã góp phần quan trọng giúp Bộ TN&MT trong xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế số và xã hội số trong quản lý và điều hành. Đây chính là những nhân tố tích cực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của Bộ TN&MT.

Ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CĐS&TTDLTNMT cho biết, thời gian qua, Cục CĐS&TTDLTNMT đã từng bước vận hành, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hạ tầng số thông qua các dự án tại các Trung tâm dữ liệu, sử dụng công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, cung cấp tài nguyên lưu trữ, tính toán, xử lý chung, đồng thời, đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt theo thời gian, nhằm khai thác sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và nâng cao an toàn, an ninh thông tin.

Ngoài ra, Cục đã triển khai thực hiện dự án đầu tư Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1), nâng cấp, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hoàn thiện hạ tầng số, phát triển các nền tảng số, đảm bảo an ninh, an toàn dùng chung, triển khai chuyển đổi số, hoàn thiện nền tảng dịch vụ về hạ tầng cho các đơn vị thuộc Bộ, hỗ trợ các Sở TN&MT, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng, xây dựng, vận hành, kết nối liên thông các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; liên thông, tích hợp phục vụ quản lý, điều hành và công bố, cung cấp thông tin thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Cục đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an rà soát an toàn thông tin, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và các hệ thống thông tin của Bộ với 205 dịch vụ và 8.000.000 giao dịch thực hiện trong năm 2022, số lượng văn bản điện tử (ký số) gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng dữ liệu nội bộ trong năm 2022 là 47.000 văn bản.

Giao diện cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ TN&MT

Đặc biệt, Cục đã triển khai cung cấp 95 dịch vụ công trực tuyến (dvctt), đạt mức độ 3, 4 trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; tích hợp, cung cấp 33 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tương ứng 48 DVCTT mức độ 3, 4 trong đó 19 DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ > 39,6%). Triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Chuẩn bị các điều kiện để kết nối, liên thông dữ liệu đất đai ở địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.

Bên cạnh triển khai, xây dựng đẩy mạnh Chính phủ điện tử, Cục CĐS&TTDLTNMT cũng tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Ông Lê Phú Hà cho biết, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tái cấu trúc quy trình các thủ tục sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư để công bố và cập nhật, tích hợp, cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDL quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC.

Cùng với sự nỗ lực của các địa phương trên cả nước, sự chỉ đạo tập trung của Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan, Cục CĐS&TTDLTNMT đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và CSDL đất đai, đồng thời, triển khai kết nối liên thông CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư và các điều kiện cần thiết, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ công về đất đai theo yêu cầu của Quyết định số 06/QĐ-TTg về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Lê Phú Hà cho biết, để đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06, thời gian tới, Cục sẽ tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc các địa phương chưa triển khai kết nối, chia sẻ giữa CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư; các địa phương chưa hoàn thành xây dựng CSDL đất đai, đặc biệt đối với các tỉnh tiến độ xây dựng CSDL đất đai còn chậm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tác giả bài viết: dwrm.gov.vn