Tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới

Resize_of_wwwd-logoTheo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngày Nước thế giới năm 2014 với chủ đề “Nước và Năng lượng” sẽ được tổ chức vào ngày 22/3. Các địa phương trong cả nước đang tích cực chuẩn bị hưởng ứng sự kiện này.

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị tiến hành các hoạt động thích hợp như tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tổ chức các hoạt động cổ vũ, động viên, khuyến khích các sáng kiến, điển hình tiên tiến trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên nước; treo biểu trượng, áp phích, tranh cổ động, băng rôn… để tuyên truyền bảo vệ tài nguyên nước; nhấn mạnh việc khai thác, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước… Thời gian tiến hành các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới tập trung từ ngày 18/3/2014 đến ngày 25/3/2014.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2014. Theo đó, bên cạnh tập trung các hoạt động tuyên truyền Luật Tài nguyên Nước năm 2012, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên Nước cũng như việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng là tổ chức các hoạt động mít tinh, hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm; diễu hành tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; trồng rừng bảo vệ nguồn nước…

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cùng với tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới từ 17 – 24/3/2014, cần xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị mình… Các huyện, thành phố, thị xã, ngoài tổ chức treo băng rôn trong khoảng thời gian như trên, cần tổ chức diễu hành tuyên truyền, phát động phong trào không lấn chiếm sông, hồ; trồng rừng bảo vệ nguồn nước.

Tại tỉnh Phú Thọ, từ 18/3/2014 đến 23/3/2014 sẽ tập trung phát động phong trào ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới. Để triển khai thực hiện Ngày Nước thế giới năm 2014 đạt hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch; cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền và tập hợp kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2014 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ có trách nhiệm phổ biến chương trình thực hiện Ngày Nước thế giới đến tất cả giáo viên, học sinh trong các trường học, đồng thời tổ chức cho học sinh vệ sinh tại trường, lớp và tham gia các hoạt động hưởng ứng cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

(Theo chinhphu.vn)