Thực hiện mục tiêu nước sạch nông thôn

tt842Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo Quyết định 800/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”, một trong 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đã nêu rõ việc cung cấp đủ nước sinh hoạt sạch và hợp vệ sinh cho dân cư, trường học, trạm y tế, các cơ quan và các khu dịch vụ công cộng.

Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020 cũng xác định: Tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia; phần lớn dân cư nông thôn thực hành tốt vệ sinh cá nhân và giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã nhờ các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền thông. Thực tế cho đến nay, hơn 85% số dân nông thôn đã được sử dụng nước hợp vệ sinh với số lượng 60 lít/người/ngày. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt chương trình cung cấp nước sạch với tỷ lệ số người dân được sử dụng nước sạch cao, như: Thái Bình, Ninh Bình, Nam Ðịnh, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… Các địa phương một mặt đã phát huy tốt nội lực của cư dân nông thôn, dựa vào nhu cầu, trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng và quản lý; mặt khác đã tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong các dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời xây dựng tốt vai trò chủ đạo của mình trong việc quyết định mô hình, tổ chức thực hiện và quản lý công trình.

Trên nguyên tắc Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, phát triển bền vững, làm đâu được đấy, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước, bảo đảm phát triển trước mắt không làm tổn hại đến tương lai, nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, vận động và tổ chức, tạo cơ sở pháp lý để huy động sự tham gia đóng góp tích cực về nhiều mặt của mọi thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư trong đầu tư vốn, thi công xây lắp, sản xuất thiết bị, các dịch vụ sửa chữa và quản lý vận hành các cơ sở cung cấp nước sạch. Bên cạnh đó, Nhà nước khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, nhất là công trình cấp nước tập trung. Dựa trên cơ sở cơ quan quản lý nhà nước chỉ giữ vai trò tư vấn, giao cho nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty tư nhân đảm nhiệm thông qua đấu thầu cạnh tranh, hình thành thị trường các dịch vụ cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn theo đúng định hướng.

 
 
 

(Theo DŨNG MINH – nhandan.com.vn)