Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn

Văn phòng Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) cho biết: Để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 3 chương trình NS&VSMTNT (2011-2015), Ban Điều hành Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn từ tỉnh đến huyện, thành phố cần lập kế hoạch sát với tình hình thực tế ở địa phương và đơn vị và phối kết hợp đồng bộ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với y tế, giáo dục – đào tạo. Đồng thời, cần nhận thức được các vấn đề quan trọng như: Báo cáo tiến độ để đạt được mục tiêu của Chương trình đặt ra, cũng như các yêu cầu điểm chuẩn, điểm nút về kết quả thực hiện trong Hiệp định tài trợ đã được các bên ký kết.
Đặc biệt, các địa phương phương nguồn vốn Chương trình mục tiêu Nước sạch và VSMT được giao về cho các phòng, ban trực thuộc huyện hay UBND xã thực hiện, không giao trực tiếp cán bộ theo dõi giám sát và báo cáo đánh giá kết quả mà chỉ mang tính chất kiêm nhiệm. Khi xây dựng kế hoạch, mục tiêu cấp Nước sạch và VSMT NT phải xuất phát từ nhu cầu của ngư­­ời dân nông thôn, gắn liền với các mục tiêu Chiến lư­­ợc phát triển Nông nghiệp, nông thôn, đồng thời, chú trọng liên kết, lồng ghép Chư­ơng trình với dự án phát triển nông thôn. Không nên xem mục tiêu của Chương trình Quốc gia NS&VSMTNT chỉ là vấn đề cấp nước cho nông thôn, thậm chí chỉ là vấn đề cung cấp nguồn lực để xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung.
Ngoài ra, các địa phương cần chú trọng công tác truyền thông tuyên truyền, vận động người dân về sử dụng nước sạch và các hành vi giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng để tạo ra những chuyển biến trong nhận thức về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường của cộng đồng.
Để chương trình thực sự phát huy hiệu quả lâu dài, các tỉnh cần có cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tại chỗ… tham gia để công tác quản lý công trình sau đầu tư bền vững, cũng như cần xây dựng cơ chế thu tiền nước sử dụng đối với từng hộ gia đình để có trách nhiệm chung trong việc quản lý công trình bền vững.
 
 
 
 
(Theo Monre.gov.vn)