Thông tư Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009.

Theo đó, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước áp dụng cho các công việc sau:

Thứ nhất, quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước gồm: quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt; quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

Thứ hai, định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước gồm: điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt (gồm: điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt tương ứng với bản đồ tỷ lệ 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000); điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất (gồm: điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000).

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=470&lang=en

(Hồng Nhung – NAWAPI)