Thông tư Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009.

Theo đó, định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước áp dụng cho các nội dung sau:
Thứ nhất, lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước.
Thứ hai, phân bổ nguồn nước.
Thứ ba, bảo vệ tài nguyên nước.
Thứ tư, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=469&lang=en

(Hồng Nhung – NAWAPI)