Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Đáy

Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Hồi 8h ngày 06/06/2011, Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu nước tại cống Nhật Tựu, nước sông có màu đen xám, bốc mùi hôi.

Kết quả phân tích nồng độ chất ô nhiễm như:

Amoni là 12,3 mg/l-N vượt 123 lần, COD là 48 mg/l vượt 4,8 lần, ôxy hoà tan là 1,6 mg/l nhỏ hơn 3,75 lần giới hạn cho phép loại A1 theo QCVN 08:2008/BTNMT (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). Nước sông đã bị ô nhiễm trên cấp báo động 3 theo quy định bảo vệ môi trường của tỉnh.

Theo thông báo của Trạm quản lý đập Nhật Tựu thì đập tiếp tục mở trong thời gian tới. Do đó nước sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn sẽ bị ô nhiễm và có khả năng kéo dài trong thời gian khoảng thời gian 10 ngày.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nam đề nghị:

– UBND các huyện, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, Đáy, Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản;

– Công ty cấp nước Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phụ vụ sinh hoạt của nhân dân;

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo để nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông./.

(Theo Trung tâm Quan trắc Phân tích TNMT Hà Nam)