Thành lập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang

Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang. Trung tâm này thành lập trên cơ sở tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí từ Công ty Cấp thoát nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang trước đây.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các dịch vụ cung cấp nước sạch và các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đon vị sự nghiệp công lập”.

Trumg tâm có nhiệm vụ quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các công trình cấp nước, nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định và đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân nông thôn. Tổ chức thông tin, giáo dục truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đẩy nhanh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án về lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn do UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Vận động, tiếp nhận các nguồn vốn, vật tư, kỹ thuật tài trợ của UNICEF và quốc tế để triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với nông thôn trong tỉnh. Sử dụng lực lượng viên chức và công nhân kỹ thuật của trung tâm để tổ chức thi công, sửa chữa các loại hình công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn do trung tâm làm chủ đầu tư theo hình thức tự làm và thực hiện các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật.

Đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, được phép thu phí của các hộ dân sử dụng nước theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh từ các trạm cấp nước do trung tâm khai thác, quản lý để trang trải, tự bù đắp một phần chi phí trong quá trình hoạt động duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nhằm đảm bảo các công trình hoạt động được lâu dài theo quy định hiện hành.

Trực tiếp thi công các công trình cấp nước tập trung nông thôn và nâng cấp mở rộng các công trình cấp nước nông thôn theo nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác xét nghiệm chất lượng nước đã sản xuất ở các công trình cấp nước tập trung nông thôn do Trung tâm trực tiếp quản lý. Tư vấn kỹ thuật, lập dự án thiết kế công ừình chuyên ngành nước, dịch vụ vật tư ngành nước. Chuyển giao công nghệ cấp thoát nước và xử lý môi trường. Vận động, tuyên truyền, huấn luyện đào tạo nghiệp vụ kỹ thuật cho nông dân tham gia hoạt động cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)