Thái Nguyên: Quản lý, bảo vệ nguồn nước còn nhiều bất cập

Theo đánh giá Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, hiện nay công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn còn khá nhiều tồn tại, bất cập, nhất là tình trạng nguồn nước mặt, nước ngầm ở nhiều khu vực bị ô nhiễm; nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước, không thực hiện đăng ký cấp giấy phép hoặc chưa khai báo đúng về lưu lượng nước xin cấp phép. Một số đơn vị kinh doanh khai thác nước dưới mặt đất không lắp các thiết bị quan trắc, không thực hiện quan trắc, theo dõi động thái mức nước ngầm theo quy định… Đáng ngại hơn, hiện trên địa bàn tỉnh có 34 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tuy đã được cấp phép nhưng vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước. Tại Mỏ than Phấn Mễ (thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) ở huyện Phú Lương trong quá trình khai thác nước dưới đất chưa thực hiện quan trắc, tháo khô mỏ vượt quá lưu lượng được cấp phép gây mất nước khu vực; Công ty TNHH Mani (Phổ Yên) ngoài việc chưa thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất còn xả nước thải, khai thác nước vượt quá lưu lượng được cấp phép…
 Trước thực tế này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị; tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn nước sau cấp phép sử dụng tài nguyên nước; xử lý nghiêm các vi phạm; đôn đốc các đơ vị khai thác, sử dụng nước dưới đất lắp đặt các thiết bị quan trắc động thái nước dưới đất; ưu tiên kinh phí lập quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên nước cho các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp; đầu tư kinh phí xây dựng mạng lưới quan trắc nguồn nước mặt, nước ngầm tại hai bên bở sông Cầu, sông Công – hai con sông lớn nhất tỉnh để theo dõi diễn biến liên quan đến thức trạng tài nguyên nước, giúp cho công tác quản lý đạt hiệu quả…
Từ năm 2004 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã cấp 183 giấy phép các loại liên quan đến các hoạt động sử dụng tài nguyên nước; trong đó, có 76 giấy phép khai thác nước dưới đất, 47 giấy phép xả nước thải, 27 giấy phép khai thác nước mặt, 22 giấy phép thăm dò nước dưới đất và 11 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.  

(Theo Monre.gov.vn)