Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

01-img_8394_1

Ngày 17/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1622/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, bao gồm các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng.

Theo Quyết định mới được ban hành, hàng năm, các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng trên lưu vực sông Hồng phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Cụ thể, trong mùa lũ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện, không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước gia cường với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ thiết kế tần suất 0,01% đối với các hồ Lai Châu, Hòa Bình và Thác Bà; lũ kiểm tra PMF đối với hồ Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với các hồ Tuyên Quang, Bản Chát và Huội Quảng; tiếp đó, phải đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Mùa lũ trong Quy trình được quy định (từ 15/6 đến 15/9), mùa cạn được (từ 16/9 đến 14/6 năm sau). Quy định nêu rõ, trong thời gian làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn chống lũ, việc vận hành các công trình xả đáy và xả mặt phải thực hiện theo quy trình vận hành công trình xả, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối. Để tránh thiệt hại đến công trình đầu mối, công trình đê điều, phương tiện giao thông thủy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng sản xuất của nhân dân ở hạ du, quy định việc vận hành xả lũ các hồ như sau: Hồ Hòa Bình đóng, mở lần lượt 6 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn. Hồ Tuyên Quang đóng, mở lần lượt 4 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn.

Đối với thời kỳ xả hiệu chỉnh vào cuối mùa lũ, cho phép thời gian đóng, mở cửa xả đáy cuối cùng nhanh hơn, tùy theo lưu lượng nước đến hồ. Khi xả lũ đảm bảo an toàn công trình, được phép đóng, mở cấp tốc các cửa xả, thời gian đóng mở các cửa xả thực hiện theo quy định thao tác của thiết bị.

Để đảm bảo chống lũ an toàn và nâng cao hiệu ích phát điện, quy định 3 thời kỳ vận hành trong mùa lũ như sau: Thời kỳ lũ sớm: từ 15/6 đến 19/7; Thời kỳ lũ chính vụ: từ 20/7 đến 21/8; và thời kỳ lũ muộn: từ 22/ 8 đến 15/9.

Quy trình quy định, cao trình mực nước cao nhất trước lũ của các hồ trong thời kỳ lũ sớm được quy định như sau: Hồ Sơn La là 200m; hồ Hòa Bình là 105m; hồ Tuyên Quang là 105,2m và hồ Thác Bà là 56m. Cao trình mực nước cao nhất trước lũ các hồ trong thời kỳ lũ chính vụ đối với hồ Sơn La là 197,3m; hồ Hòa Bình là 101m; hồ Tuyên Quang là 105,2m; và hồ Thác Bà là 56m.

Sau ngày 10/8, căn cứ nhận định tình hình thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu lũ chính vụ có khả năng kết thúc sớm, được Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cho phép, dâng dần mực nước các hồ, nhưng không vượt quá cao trình quy định (đối với hồ Sơn La là 209m, hồ Hòa Bình 110m, hồ Tuyên Quang 115m và hồ Thác Bà là 57m) trước ngày 21/8. Riêng hồ Sơn La có thể được xem xét tích nước sớm hơn.

Từ ngày 22/8, hồ Thác Bà được phép tích dần đến mực nước dâng bình thường; từ ngày 22/8 đến ngày 15/9, căn cứ nhận định tình hình thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu mùa lũ có khả năng kết thúc sớm, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định việc tích dần hồ Sơn La đến cao trình 213m, hồ Hòa Bình đến cao trình 115m và hồ Tuyên Quang đến cao trình 118m.

Trong mùa cạn (từ 16/9 đến 14/6 năm sau), các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phối hợp vận hành nhằm đảm bảo duy trì mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội không thấp hơn 2,2m trong các đợt xả nước gia tăng. Các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng phối hợp vận hành xả nước bổ sung cho hồ Hòa Bình. Trong thời gian vận hành các hồ chứa, căn cứ vào mực nước hồ hiện tại và dự báo dòng chảy đến hồ trung bình 10 ngày tới để điều chỉnh vận hành sao cho mực nước hồ không nhỏ hơn giá trị tại các thời điểm quy định.

Quy trình quy định 02 thời kỳ vận hành hồ chứa trong mùa cạn đó là: Thời kỳ sử dụng nước gia tăng: các hồ phải vận hành tăng lượng nước xả về hạ du để phục vụ sản xuất Đông Xuân, số đợt xả tối đa không quá 3 đợt, tổng số ngày xả nước không quá 21 ngày. Thời gian xả nước cụ thể được xác định trên cơ sở lịch gieo cấy vụ Đông Xuân và kế hoạch lấy nước từng đợt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định. Thời kỳ sử dụng nước bình thường: bao gồm thời gian còn lại của mùa cạn.

Trong thời kỳ sử dụng nước gia tăng, Các hồ Thác Bà và Tuyên Quang, vận hành xả nước với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn: 280 m3/s đối với hồ Thác Bà; và 500 m3/s đối với hồ Tuyên Quang.

Đối với hồ Hòa Bình, căn cứ vào mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội, vận hành điều tiết hồ nhằm bảo đảm duy trì liên tục mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội không thấp hơn 2,2m, trừ ngày đầu tiên của mỗi đợt xả nước.

Quy trình cũng quy định cụ thể việc vận hành các hồ Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong thời kỳ sử dụng nước bình thường; vận hành các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng trong mùa cạn; và chế độ vận hành bảo đảm mực nước hồ trong mùa cạn.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định cụ thể về trách nhiệm, tổ chức vận hành hồ chứa và cung cấp thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm; bãi bỏ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.

(Theo monre.gov.vn)