Tây Nguyên đã có các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động đầu tiên

Các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động là một trong những sản phẩm rất quan trọng của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện ở khu vực Tây Nguyên trên sông Sê San và sông Srê-pốk.

Theo Quyết định số 90/TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thì trên cả nước có 56 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên cả nước, trong đó lưu vực sông Mê Công tại Tây Nguyên có 08 trạm nằm trên sông Sê San, Srê-pốk và các sông nhánh của hai con sông này. Tuy nhiên, đến năm 2020, trên cả nước mới chỉ có 15 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt đã đi vào hoạt động trong đó có duy nhất 01 trạm tại Tây Nguyên.

Với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” tại Việt Nam có sự tham gia của các cơ quan là Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành xây mới 8 trạm thủy văn, 3 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và nâng cấp 6 trạm thủy văn, 12 trạm khí tượng tự động cho khu vực Tây Nguyên, góp phần hoàn thiện mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và tài nguyên nước của khu vực. Đặc biệt, các trạm quan trắc tài nguyên nước được Dự án đầu tư gồm trạm ĐắkPlô, IaHleo, IaĐrăng là các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên. Các trạm quan trắc tài nguyên nước này đều là các trạm nằm sát biên giới (trạm YaHleo và IaĐrăng nằm sát biên giới Việt Nam và Campuchia; trạm ĐắkPlô nằm sát biên giới Việt Nam – Lào) nhằm quan trắc số lượng nước và chất lượng nước xuyên biên giới.

Trạm quan trắc tài nguyên nước ĐắkPlô trên sông ĐắkPlô

Các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động này sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính như sau: (1) Thu thập thông tin số liệu để nâng cấp cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Sê San-Srêpốk; (2) Theo dõi, giám sát và dự báo tài nguyên nước để phục vụ công tác chuẩn bị Bản tin hàng tháng về diễn biến và dự báo tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long; Báo cáo về diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long theo mùa; Theo dõi vận hành các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước thượng nguồn Mê Công, và các công trình phòng chống lũ hạn lưu vực sông Cửu Long và các công trình thủy điện lưu vực sông Sê San và Srê-pốk; (3) Phục vụ hoạt động đánh giá tác động xuyên biên giới: Đánh giá tác động của các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước qua Campuchia.