Tập trung hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên 4 lưu vực sông

Ngày 11/7, tại Hội nghị triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết: Từ nay đến cuối năm, Bộ tập trung hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên 4 lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên, các đề án về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hệ thống sông quốc tế; đồng thời theo dõi, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn. Bộ cũng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án về tăng cường năng lực báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, các hoạt động kinh doanh tín chỉ các bon ra thị trường thế giới…

Bộ nghiêm túc thực hiện các kế hoạch về đầu tư từ ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước và tăng cường năng lực tổ chức pháp chế. Bộ phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế tài chính Chương trình Hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, một số kế hoạch về tài nguyên và môi trường tiếp tục được hoàn thiện như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước sửa đổi, trình Chính phủ Luật Đất đai sửa đổi trong tháng 7/2012 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2012./.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)