Tạo điều kiện tốt nhất để người dân nông thôn An Giang được sử dụng nước sạch

Nước sạch nông thôn. Ảnh minh họa
Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những chương trình mục tiêu quan trọng của Chính phủ đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực tại tỉnh An Giang, tạo điều kiện tốt nhất để người dân, đặc biệt là người dân nông thôn tiếp cận với nước sạch các công trình vệ sinh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ban Điều hành chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn các cấp tỉnh An Giang đã xây dựng được 71 hệ thống cấp nước tập trung, 221 công trình nhà vệ sinh trường học, 66 công trình nhà vệ sinh chợ nông thôn, 46 công trình nhà vệ sinh trạm y tế và trên 50.000 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình, với tổng kinh phí thực hiện trên 286 tỷ đồng. Qua đó, ý thức sử dụng nước sạch, sử dụng các công trình vệ sinh, bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt tỉnh An Giang còn hoàn thành tốt nhiều hoạt động thí điểm được Trung ương và các nhà tài trợ đánh giá cao, như thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 51 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên phạm vi cả tỉnh, công tác hỗ trợ mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình.
Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh An Giang tiếp tục phấn đấu nâng cao điều kiện sống và sức khỏe cho nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu có 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 70% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 60% số xã, phường, thị trấn được thu gom rác thải sinh hoạt và 80% người dân nông thôn tiếp cận với các thông tin vệ sinh môi trường thường xuyên.

 

(Theo Monre.gov.vn)