Tăng cường các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt trên địa bản tỉnh Quảng Trị

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 5555/UBND-TN báo cáo về thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg.

Theo báo cáo, hiện nay, Sở TN&MT đang phối hợp với đơn vị liên quan để thực hiện đề án “Khoanh định vùng hạn chế, vùng đăng ký, ngưỡng khai thác nước dưới đất và vùng bổ sung nhân tạo nước dưới đất; Lập hành lang bảo vệ nguồn nước và xác định dòng chảy tối thiểu các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các nguồn nước phải lập hànhlang bảo vệ sẽ chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức công bố và thực hiện cắm mốc theo Danh mục đã được phê duyệt.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 10 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động, trong đó: 05 hồ chứa (trên 1 triệu m3) đã thực hiện việc cắm mốc; 05 hồ chứa không thuộc đối tượng phải thực hiện cắm mốc theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hồ chứa thủy lợi hiện nay tỉnh Quảng Trị có 123 hồ chứa thủy lợi, trong đó: 11 hồ chứa trên 01 triệu m3 đã thực hiện việc cắm mốc (11/23 hồ chứa có dung tích trên 1 triệu m3).

UBND tỉnh đã phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 09 công trình đã được cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, đã chỉ đạo tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai thác nước cấp nước cho sinh hoạt bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình; Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Trên cở sở Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh do Bộ TN&MT ban hành tại Quyết định số 341/QĐ-BTNTM ngày 23/3/2012 và Danh mục nguồn nước liên tỉnh, Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt) đã được Bộ TN&MT ban hành tại Quyết định số 1757/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT rà soát, hoàn chỉnh Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trình UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước, đặc biệt là các công trình hồ chứa, đập, cống, trạm bơm thủy lợi chưa có giấy phép tài nguyên nước nghiêm túc chấp hành việc lập hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ.