Sửa đổi Luật Tài nguyên nước: Lựa chọn mô hình quản lý lưu vực sông hiệu quả

Cùng trên một lưu vực sông (LVS), song lại có nhiều cơ quan quản lý, với tên gọi khác nhau, nhưng chất lượng các dòng sông thì nóng lên từng ngày. Quản lý như thế nào để phát huy những giá trị của LVS là một vấn đề được nghiên cứu kỹ lưỡng khi sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước trong thời gian tới.
Việt Nam hiện đang vật lộn tìm kiếm mô hình quản lý lưu vực sông hiệu quả. Hướng quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông là phương pháp tiếp cận mới, hiện đại được các chuyên gia lĩnh vực này khẳng định.
Hiện tại, cả nước có hai hình thức quản lý lưu vực sông, là Ban Quản lý quy hoạch LVS và Hội đồng Quản lý LVS. Mô hình Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông được áp dụng tại LVS Hồng – Thái Bình, Đồng Nai, Cửu Long, Vu Gia – Thu Bồn. Theo hình thức Hội đồng Quản lý lưu vực sông, có Hội đồng LVS Srepok theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT và Hội đồng QLLVS Cả (sông Lam) thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.
Ngoài ra, còn có các tổ chức quản lý môi trường LVS do các địa phương thực hiện, như Ủy ban Bảo vệ môi trường LVS Cầu do 6 tỉnh phối hợp hay Ủy ban Bảo vệ môi trường LVS Đồng Nai do UBND 12 tỉnh thực hiện…
Như vậy có thể thấy, cùng trên một LVS, song lại có nhiều cơ quan quản lý, với tên gọi khác nhau nhưng lại chồng chéo. Theo quy định tại Luật Tài nguyên nước thì Bộ NN và PTNT thành lập Ủy ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông. Đến năm 2002, Bộ TN&MT đã thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông và Nghị định 120 lại quy định thành lập Ủy ban Lưu vực sông.
Trong Dự thảo lần thứ 4 Luật Tài nguyên nước sửa đổi, mô hình Ủy ban Lưu vực sông đã được các chuyên gia lựa chọn. Theo đó, Ủy ban LVS có chức năng điều phối, giám sát việc thực hiện các hoạt động quản lý lưu vực sông; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương các chính sách, kiến nghị các giải pháp về bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên nước, phòng, chống và giảm thiểu tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông. Thiết nghĩ, với việc thành lập Ủy ban LVS sẽ thống nhất một đầu mối, tạo điều kiện cho việc quản lý các lưu vực sông có chất lượng và hiệu quả hơn.

(Theo Monre.gov.vn)