Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quý đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Mục tiêu cần đạt được theo quy hoạch là: Bảo đảm có thể khai thác hiệu quả, ổn định, lâu dài nguồn nước trong vùng, trữ lượng khai thác khoảng 9.150 m3/ngày; phân bổ tài nguyên nước hài hòa giữa các ngành, đảm bảo ưu tiên khai thác nguồn nước cho mục đích sinh hoạt, sản xuất công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Trong trường hợp xảy ra hạn hán thiếu nước, đảm bảo đáp ứng cho 100% nhu cầu sinh hoạt, ưu tiên cấp nước sản xuất công nghiệp có giá trị kinh tế cao; quản lý, bảo vệ để bảo đảm lưu lượng, mật độ khai thác không vượt quá giới hạn khai thác của từng vùng, không phát triển và hạn chế tới mức thấp nhất việc khai thác trong vùng hạn chế khai thác; bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cụ thể đối với từng vùng, khu vực để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước ngọt ở các tầng chứa nước, đáp ứng tiêu chuẩn nguồn nước cấp cho sinh hoạt, nhất là việc thực hiện các quy định, biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất trong các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất, xử lý trám lấp các giếng khoan không sử dụng.

Quy hoạch cũng đã đặt ra nhiệm vụ phát triển tài nguyên nước, trữ nước mưa, nước dưới đất, giảm lượng nước dưới đất thoát ra biển để bổ sung lượng nước sử dụng cho mùa khô và đảm bảo việc khai thác lâu dài, đủ nước cho các giai đoạn phát triển. Lượng nước bổ sung so với hiện tại qua các giai đoạn: Đến năm 2010 bổ sung khoảng 310 m3/ngày, so với năm 2008; đến năm 2015 bổ sung khoảng 1.010 m3/ngày, so với năm 2010; đến năm 2020 bổ sung khoảng 1.600 m3/ngày, so với năm 2015.

(Theo Monre.gov.vn)