Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước năm 2016.

deo-ma-pi-leng-8Ngày 30/12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định 3543/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Theo đó, Quy chế này được ban hành nhằm đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước và áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan liên quan đến Chương trình này.

 Trong Quy chế quy định rõ về nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, cụ thể: (1) Ban chỉ đạo làm việc kiêm nhiệm theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Ban chỉ đạo được quy định tại Điều 2 Quyết đinh số 3058/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; (2) các thành viên Ban chỉ đạo tham gia các hoạt động chung của Ban chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công việc được phân công; (3) trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 Đồng thời, Quy chế cũng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban, Phó trưởng ban, các ủy viên và bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo trong Chương trình Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

 Ngoài ra, chế độ làm việc, thông tin, báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình cũng được quy định rõ trong Quy chế. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban chỉ đạo báo cáo Trưởng ban để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây.

(Theo monre.gov.vn)