Quảng Trị phấn đấu 90% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch vào năm 2015

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh ở vùng nông thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2015, đạt 90%  số dân nông thôn được sử dụng nước sạch.
Theo đó, giai đoan 2013 – 2015, tỉnh Quảng Trị sẽ đầu tư xây mới 15 công trình, nâng cấp cải tạo 5 công trình cấp nước sạch nông thôn hệ tập trung; xây mới 1.200 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình; xây mới 12.870 mô hình xử lý chất thải chăn nuôi hợp vệ sinh… Đảm bảo đến năm 2013 số dân nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh tăng thêm khoảng 9.130 dân và dự kiến đến cuối năm 2015 tăng thêm 402.351 người đạt 90%. Số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh dự kiến tăng bình quân 4.800 hộ mỗi năm và đạt 70.010 hộ vào cuối năm 2015. Trạm y tế, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nông thôn phấn đấu đạt 100% có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng nhu cầu nguồn vốn kế hoạch trong giai đoạn này là hơn 202 tỷ đồng, trong đó, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia là 77,2 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh: 4 ty đồng, vốn đầu tư đóng góp của nhân dân: 12 tỷ đồng và vốn vay tín dụng là 109 tỷ đồng. Để hoàn thành Chương trình, UBND tỉnh đã có một số giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, chỉ đạo; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; quản lý khai thác các công trình sau đầu tư; huy động nguồn lực hợp tác quốc tế; kiểm tra đánh giá, giám sát quá trình thực hiện cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực.
Năm 2012, từ nhiều nguồn vốn khác nhau tỉnh Quảng Trị đã đầu từ gần 45 tỷ đồng, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn hợp vệ sinh. Nhờ đó, số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng thêm 9.300 người và 4.800 hộ gia đình nông thôn được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Về công trình công cộng, tính đến cuối năm 2012 toàn tỉnh có khoảng 109 trạm xá, 131 trường nhà trẻ, mẫu giáo và 228 trường học ở nông thôn có công trình nhà tiêu và nước sạch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm soát chất lượng nước và giám sát đánh giá.

 
 
(Theo Monre.gov.vn)