Quảng Nam: Phấn đấu đến năm 2015 có 97% số dân nông thôn được cấp nước sạch

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa  thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Theo đó, để đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13,5%/năm và tạo nền tảng phát triển đến năm 2020 cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ đột phá. Ðó là xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.
 Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, trên cơ sở hoàn thiện quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, Quảng Nam sẽ  huy  động  các  nguồn vốn để tập trung xây mới, hoàn thiện và nâng cấp cơ bản mạng lưới giao thông; thúc đẩy hoàn thành xây dựng các nhà máy thủy điện theo quy hoạch đã được điều chỉnh và Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn, phấn đấu đến năm 2015, bảo đảm phủ kín mạng lưới cấp điện trên địa bàn tỉnh đến địa bàn thôn. Hoàn chỉnh việc nâng cấp, duy tu các công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp; bảo đảm đến năm 2015, có hơn 97%  số dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh, 99% dân cư thành thị được cung cấp nước sạch. Ðầu tư xây dựng hạ tầng TP Tam Kỳ và Hội An đạt tiêu chí đô thị loại II và xây dựng huyện Ðiện Bàn thành thị xã vào năm 2015…
Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư; cải cách hành chính; tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động đạt hiệu quả cao; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch về các thủ tục, các khoản lệ phí phải thu với nhà đầu tư; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Thực hiện tốt công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư vùng dự án; kiên quyết xử lý, chấm dứt tình trạng quy hoạch treo, các dự án chậm đầu tư…

 

(Theo Monre.gov.vn)