Quảng Nam: Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Vĩnh Trinh

Ngày 3/6/2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 

Quyết định gồm 7 chương, 30 điều: Chương I (Quy định chung); Chương II (Vận hành  điều tiết trong mùa lũ); Chương III (Vận hành điều tiết hồ trong mùa kiệt); Chương IV (Vận hành điều tiết khi hồ có sự cố); Chương V (Quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn); Chương VI (Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan); Chương VII (Tổ chức thực hiện).

Quy trình này là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam vận hành điều tiết hồ chứa nước Vĩnh Trinh.
Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa nước Vĩnh Trinh phải theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, trực tiếp là Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này.

Chi tiết Quyết định số 1822/QĐ-UBND xem tại đây:
http://www.dwrm.gov.vn/index.php?rm=Laws&in=lawsdetail&id=1194


DWRM (Theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam)