Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tái cấu trúc nền kinh tế phải gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT để phát triển nhanh và bền vững

“Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa với mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Với vai trò quản lý các lĩnh vực rộng lớn và quan trọng, ngành TN&MT là nhân tố quyết định cho phát triển nền kinh tế. Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thực hiện công bằng xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu lớn cho chính quyền các cấp, đòi hỏi phải tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT” – Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành TN&MT tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Ngành diễn ra ngày 09/01/2017.
_MG_7709_resize_2
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững và công bằng xã hội 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương ngành TN&MT đã quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; nỗ lực, sáng tạo vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, đóng góp quan trọng cho ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo hướng bền vững.
“Năm 2016, ngành TN&MT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT được đẩy mạnh. Hệ thống chính sách,văn bản quy phạm pháp luật của Ngành được hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung để tạo môi trường thông thoáng, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải cách hành chính và thủ tục hành chính đạt được kết quả bước đầu quan trọng, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đổi mới, giải quyết được các bức xúc của người dân và các điểm nóng về môi trường. Đặc biệt, ngành TN&MT đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các bộ ngành, địa phương, các nhà khoa học trong nước và quốc tế để tìm ra nguyên nhân và buộc thủ phạm phải bồi thường trong sự cố môi trường tại 04 tỉnh miền Trung. Quản lý tài nguyên nước, đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo ngày càng chặt chẽ hơn, phát huy được hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đặc biệt là trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá tại Hội nghị.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại, thách thức mà ngành TN&MT phải giải quyết, khắc phục như chính sách, pháp luật mặc dù đã được hoàn thiện nhưng một số quy định chưa theo kịp thực tiễn và yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân; còn tình trạng sử dụng lãng phí đất đai, khai thác khoáng sản trái phép; khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả; vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước phục vụ cho cuộc sống của con người; ứng phó với biến đổi khí hậu chưa được lồng ghép trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội,…
_MG_7709_resize
Bước vào năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò quyết định của ngành TN&MT đối với quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong việc giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thực hiện công bằng xã hội nhằm mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành nước công nghiệp.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp được Ngành đề ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới một số nội dung trọng tâm mà ngành TN&MT cần tập trung triển khai.
Một là, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ rào cản, đảm bảo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời giúp huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT của đất nước.
Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực phân tích, dự báo trên cơ sở đó rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực TN&MT cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu hội nhập; đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò và ý nghĩa quan trọng của các quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên biển…; đảm bảo tính liên kết, liên vùng, đồng bộ tích hợp với vấn đề biến đổi khí hậu để phát huy được nguồn lực TN&MT, góp phần tạo xung lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Ba là, tăng cường kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực TN&MT; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành; chất lượng và hiệu quả các dự án khai thác tài nguyên; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; bảo vệ nguồn nước đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Trong đó, Ngành cần kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm, xả thải vào nguồn nước. Xây dựng Đề án, kế hoạch, chương trình hành động để giảm ô nhiễm môi trường không khí ở các đô thị lớn. Thực hiện tổng điều tra, rà soát, phân loại các nguồn gây ô nhiễm sông biển, không khí để cải tạo, phục hồi; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học,…
Bốn là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí trong sử dụng tài nguyên, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm để nâng hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; xử lý nghiêm, triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; xử lý các cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp… Tích cực nắm bắt tình hình, địa phương cơ sở; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp không để xảy ra các điểm nóng, bức xúc trong xã hội.
Năm là, nâng cao năng lực dự báo dự báo khí tượng thủy văn để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, phục vụ công tác phòng, tránh thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
Sáu là, tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH; phải tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế để giải quyết các vấn đề ứng phó với BĐKH và nước biển dâng.
Cuối cùng, phải nâng cao năng lực của ngành TN&MT. Trước hết, nâng cao năng lực cơ quan quản lý về TN&MT; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ; kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính để cơ quan quản lý nhà nước là cơ quan kiến tạo, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống của ngành TN&MT, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo, sự phối hợp của Bộ TN&MT với các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành TN&MT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực TN&MT, góp phần phát triển bền vững đất nước” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.
_MG_7764_resize
Tạo chuyển biến, đổi mới, đóng góp tốt hơn cho phát triển bền vững đất nước 
Trong bối cảnh, tình hình đất nước với những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, trước các ý kiến chỉ đạo cụ thể, sâu sát của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành. Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu quyết tâm của toàn ngành tiếp tục phấn đấu khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của ngành TN&MT – cùng với phát triển kinh tế và công bằng xã hội, trở thành 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước, giải quyết những nhu cầu của hiện tại và tương lai.
“Những định hướng của Phó Thủ tướng sẽ là kim chỉ nam cho toàn ngành TN&MT thực hiện trong thời gian tới với một tinh thần quyết tâm và nỗ lực đổi mới. Từ đó, sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhu cầu đổi mới của nền kinh tế thị trường để đưa ra các cơ chế, chính sách đảm bảo khai thác hợp lý, công khai và minh bạch các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, lồng ghép ứng phó BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch để tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến, đổi mới, đóng góp tốt hơn cho phát triển bền vững đất nước trong thời gian tới ” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao ý kiến phát biểu, tham luận của lãnh đạo các địa phương, các Bộ, ngành để bổ sung, cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động cho Ngành trong thời gian tới với lộ trình và các mục tiêu thực hiện cụ thể.
Chuẩn bị đón mùa xuân mới, thay mặt Lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng như tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị, tại các điểm cầu của các địa phương lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.
_MG_7675_resize
(Theo monre.gov.vn)