Phiên họp Hội đồng lần thứ 20 Ủy hội sông Mê Công quốc tế

_JEP0801Trong hai ngày 26 – 27 tháng 6 năm 2014, Phiên họp Hội đồng lần thứ 20 Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan. Phiên họp Hội đồng (cấp Bộ trưởng) là sự kiện hàng năm của Ủy hội được tổ chức tại quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng khóa 2013 – 2014 là Thái Lan.

Tham dự Phiên họp Hội đồng gồm có các đại biểu của bốn quốc gia thành viên và gần 20 các Đối tác Phát triển tham dự Phiên họp nhóm tư vấn các Đối tác phát triển của Ủy hội.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy viên thay thế Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam dẫn đầu.

Phiên họp lần thứ 20 Hội đồng Ủy hội đã thảo luận và xem xét các báo cáo về: Công thức đóng góp ngân sách hoạt động Ủy hội sau năm 2014; Tiến độ thực hiện nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mê Công bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính; Báo cáo kết quả Phiên họp đặc biệt của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế về công trình thuỷ điện Đôn Sa-hông; Tiến độ thực hiện và cập nhật Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước và thực hiện chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về cho các quốc gia.

Tại Phiên họp, Đoàn Lào đã tuyên bố chấp nhận thực hiện quy trình Tham vấn trước cho công trình thủy điện Đôn Sa-hông. Các Quốc gia thành viên Ủy hội và các Đối tác Phát triển đánh giá cao quyết định của Lào và giao cho Ban Thư ký Ủy hội khẩn trương triển khai thực hiện quy trình Tham vấn trước. Quy trình Tham vấn trước theo quy định sẽ thực hiện trong thời gian ít nhất 6 tháng bắt đầu bằng việc Ban Thư ký Ủy hội đánh giá toàn diện các tài liệu do Chủ đầu tư nộp, và sau đó tiến hàng hàng loạt các cuộc tham vấn ở cấp vùng và quốc gia.

Theo kế hoạch, Phiên họp lần thứ 21 Hội đồng và Phiên họp Tư vấn lần thứ 19 với các Đối tác phát triển của Uỷ hội sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Việt Nam, quốc gia giữ chức Chủ tịch Hội đồng khóa 2014/2015.

(Theo monre.gov.vn)