Phiên họp lần thứ 17 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Trong hai ngày từ 25-26/1/2011, Phiên họp thường niên Hội đồng (cấp Bộ trưởng) lần thứ 17 của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế sẽ được tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam (quốc gia đang giữ quyền Chủ tịch Hội đồng khóa 2010-2011). Trong ngày 26 tháng 1 năm 2011, Phiên họp Nhóm Tư vấn các Nhà tài trợ lần thứ 15 của Ủy hội cũng sẽ được tổ chức nhằm kêu gọi và cam kết tài trợ cho các hoạt động của Ủy hội.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội khóa 2010-2011, sẽ chủ trì Phiên họp. Tham dự Phiên họp có các Đoàn đại biểu (cấp Bộ trưởng) của các quốc gia thành viên Ủy hội cùng đại diện các quốc gia và tổ chức tài trợ.

Phiên họp Hội đồng lần thứ 17 được tổ chức trong thời điểm có những thuận lợi cơ bản khi cam kết hợp tác của các quốc gia thành viên đã được tăng cường mạnh mẽ (thể hiện trong Tuyên bố Hủa Hỉn của lãnh đạo các quốc gia thành viên vào tháng 4/2010) và sự ủng hộ tham gia tích cực của các đối tác chiến lược của Ủy hội. Tuy nhiên, bối cảnh hợp tác Mê Công gần đây cũng gặp những thách thức không nhỏ như tình hình sử dụng và phát triển nhanh chóng tài nguyên nước (các dự án thủy điện dòng chính sông Mê Công kể cả của Trung Quốc, nhu cầu nước gia tăng mạnh phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp…) gây ra nhiều mối quan ngại về tác động tới môi trường, các dấu hiệu của biến đổi khí hậu trong các hiện tượng hết sức bất thường về thời tiết gây lũ lụt, hạn hán lịch sử … Phiên họp này sẽ định hướng cho một giai đoạn mới của Ủy hội sông Mê Công quốc tế cũng như sự phát triển lưu vực sông Mê Công cho giai đoạn 5 năm tiếp theo (2011-2015) nhằm ứng phó với các thách thức để quản lý, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trong lưu vực sông Mê Công, vì lợi ích chung của các nước trong lưu vực.

Phiên họp dự kiến sẽ dành thời gian để thảo luận và xem xét thông qua các văn kiện rất quan trọng của Ủy hội như: Chiến lược Phát triển lưu vực dựa trên Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước, Kế hoạch Chiến lược 2011-2015 của Ủy hội và các văn kiện hợp tác quan trọng khác. Phiên họp cũng sẽ xem xét thông qua văn kiện của một số chương trình/sáng kiến và xem xét báo cáo về tiến độ và chỉ đạo việc thực hiện Tuyên bố Hủa Hỉn, tình hình phát triển trong lưu vực cũng như về tăng cường tổ chức bộ máy và ổn định trụ sở cho Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Ủy hội sông Mê Công quốc tế được thành lập cùng với việc ký kết Hiệp định Mê Công năm 1995 có chức năng chính là “Thúc đẩy và điều phối sự quản lý và phát triển bền vững nước và các tài nguyên liên quan khác vì lợi ích chung của các quốc gia thành viên và phúc lợi của người dân trong lưu vực”. Trong các khuôn khổ hợp tác hiện nay về lưu vực sông Mê Công, Ủy hội là tổ chức duy nhất có chức năng xây dựng các khuôn khổ pháp lý, trong đó có các quy chế ràng buộc đối với các quốc gia thành viên về chia sẻ công bằng, hợp lý tài nguyên nước và cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông bên cạnh chức năng thúc đẩy các dự án phát triển chung.

 

(Theo Monre.gov.vn)