Nhiều chuyển biến, đổi mới trong công tác thanh tra

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 do Thanh tra Bộ TN&MT tổ chức sáng 22/12/2010 tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định, công tác thanh tra của Bộ năm 2010 đã có nhiều chuyển biến, đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng công tác quản lý Nhà nước của Bộ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Tô Văn Đáp cho biết, năm 2010, công tác thanh tra về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng và của Thủ tướng Chính phủ. Một số cuộc thanh tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và hoạt động khoáng sản tiến hành đồng bộ, tập trung, dứt điểm gọn, kết luận rõ ràng; kết quả thanh tra đã chỉ ra được những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ rõ sai phạm, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể sai phạm. Qua đó, góp phần vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiêu cực, thất thoát, lãng phí xảy ra trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng đất, khai thác khoáng sản và quản lý, sử dụng nguồn nước.

 

tt124

Toàn cảnh Hội nghị

Riêng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Bộ đã chủ trì, phối hợp, đề xuất thành lập kịp thời Đoàn công tác để thẩm tra, xác minh 35/35 vụ việc khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao, đạt tỷ lệ 100%; xử lý 50/50 vụ việc do cơ quan Quốc hội chuyển, đạt tỷ lệ 100%. 

Về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2011, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo, công tác thanh tra cần bám sát hơn nữa đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ; xây dựng Quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Bộ với thanh tra của các đơn vị trực thuộc. Thứ trưởng cho rằng, để công tác thanh, kiểm tra đạt được những kết quả như yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, Thanh tra Bộ phải tập trung chú ý đến công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho các thanh tra viên.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)