Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, các công trình hồ chứa thủy điện, thủy lợi; khai thác, chế biến khoáng sản; các công trình, dự án đầu tư khác có sử dụng đất rừng hoặc ảnh hưởng đến diện tích, chất lượng rừng nếu làm mất diện tích rừng hiện có phải trồng bù toàn bộ diện tích rừng đã bị mất.

Dự thảo nhấn mạnh, chủ dự án phải có trách nhiệm kê khai diện tích rừng bị mất do hoạt  động đầu tư của dự án. Đồng thời phải phối hợp với UBND cấp huyện nơi có rừng bị mất xây dựng phương án trồng bù diện tích, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Từ đó, chủ dự án phải thực hiện việc trồng bù diện tích rừng đồng thời với quá trình thực hiện dự án đầu tư. Sau đó, bàn giao diện tích rừng trồng bù cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý theo quy định của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.
Bên cạnh đó, chủ dự án còn phải đóng góp kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật và tham gia các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng theo chỉ đạo của chính quyền địa phương sau khi đưa công trình vào hoạt động.
Trong trường hợp không bố trí được quỹ đất để trồng bù rừng, chủ dự án phải đóng kinh phí trồng rừng cho địa phương. Kinh phí trồng rừng được xác định căn cứ vào giá rừng đã mất do UBND cấp tỉnh quyết định. Việc sử dụng, quản lý nguồn kinh phí này thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)