Ngành tài nguyên và môi trường nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

TK_bo_1
Ngày 05/01/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Đến dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa; đồng chí Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tại Hà Nội; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
tk_bo_2
Nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chung của ngành tài nguyên và môi trường 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, năm 2015, ngành TN&MT đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trên cơ sở bám sát Chương trình công tác, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo điều hành khác, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2011-2015, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
“Nhìn lại 5 năm qua, toàn ngành đã làm tốt công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả nguồn lực TN&MT, đóng góp quan trọng cho ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo hướng bền vững.” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.
tk_bo_3
Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương, ngành TN&MT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2011-2015 của ngành.
Hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT cơ bản được hoàn thiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế – xã hội; được Quốc hội thông qua Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn; đã trình Chính phủ ban hành 09 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 07 Quyết định; ban hành 75 Thông tư và Thông tư liên tịch; đã hoàn thành và cập nhật các quy hoạch, chiến lược, chương trình mục tiêu đối với từng lĩnh vực cụ thể, làm cơ sở định hướng quan trọng cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; đã tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai phức tạp, kéo dài; kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm. Trong năm 2015, toàn ngành tiến hành 2.623 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 8.860 tổ chức, cá nhân; trong đó, Bộ đã triển khai 94 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.154 tổ chức. Kết quả đã xử lý vi phạm hành chính đối với 1.456 tổ chức; thu và truy thu nộp ngân sách 1.649,6 tỷ đồng, kiến nghị thu 8.534 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đôn đốc, kiểm tra thực hiện 849 kết luận thanh tra, kiểm tra. Toàn ngành tổ chức tiếp công dân 5.928 lượt với 8.303 người, trong đó có 224 lượt đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 13.510 lượt đơn thư; đã giải quyết xong gần 3.000 vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; thẩm tra, xác minh, giải quyết 25/29 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao.
Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành TN&MT tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm 2015, Bộ tập trung phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn kiện toàn tổ chức của ngành; tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Viện thuộc Bộ; hoàn thành Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ đã quán triệt tới các cấp ủy đảng, đơn vị, giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị; tăng cường kiểm soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó đã hoàn thành rà soát, chuẩn hóa TTHC tại 4 cấp chính quyền và khu công nghiệp để cập nhật công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa ASEAN và kết nối cơ chế một cửa quốc gia; hiện đại hóa hệ thống tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Văn phòng một cửa; chấn chỉnh. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ liên tục được cải thiện qua từng năm; năm 2014 đứng thứ 8/19 với kết quả đạt 78,69% (tăng 6 bậc so với năm 2013 và 8 bậc so với năm 2012).
Đẩy mạnh hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, đảm bảo lợi ích quốc gia trong nhiều thỏa thuận quốc tế như Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Hiệp định TPP và các hiệp định thương mại tự do khác; tiếp tục triển khai hiệu quả các điều ước song phương, đa phương, khung hợp tác và kế hoạch hành động đã ký kết với các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế…
Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác văn phòng và thi đua, khen thưởng và tuyên truyền trong toàn ngành TN&MT.
tk_bo_4
Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực chuyên ngành 
Về lĩnh vực quản lý đất đai, toàn ngành đã thực hiện tốt việc tổ chức thi hành Luật đất đai. Bộ đã trình Chính phủ Nghị định bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; ban hành 07 Thông tư, Thông tư liên tịch; trình Quốc hội hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, đo đạc, cắm mốc, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 của Quốc hội; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng kết quả cấp giấy lần đầu lên 94,9% tổng diện tích các loại đất cần cấp; hoàn thành xây dựng đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở 107 đơn vị cấp huyện; hoàn thành giai đoạn I Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Lĩnh vực tài nguyên nước, đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa cạn hàng năm trên các lưu vực sông quan trọng; tăng cường công tác điều tra cơ bản, quản lý các lưu vực sông; hợp tác bảo vệ các nguồn nước xuyên biên giới; thực hiện cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm, cấp phép xả thải theo đúng quy định; hoàn thành nội dung Nghiên cứu tác động của các dự án thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Công; đẩy nhanh tiến độ Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công, Đề án nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long.
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản, được quản lý chặt chẽ, tài nguyên khoáng sản đã phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế của đất nước. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt và công bố kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để giao các địa phương quản lý; cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định. Tính đến hết tháng 11/2015, Bộ đã phê duyệt 41 báo cáo xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước với số tiền hơn 713 tỷ đồng; phê duyệt 165 báo cáo tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền 7.500 tỷ đồng; triển khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và thu được 1.632 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.
Lĩnh vực môi trường, đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định; ban hành 12 Thông tư; tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường trong dự báo, hạn chế phát sinh mới nguồn gây ô nhiễm; giảm dần số lượng và mức độ tác động của các nguồn hiện đang gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường (đã có 392/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và 140/184 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để); đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 (trong đó, 11 làng nghề, 14 điểm bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu được khắc phục và cải thiện; hoàn thành thu gom xử lý nước thải ở 02 lưu vực sông Nhuệ – Đáy và sông Đồng Nai); công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường (3.488 cơ sở được thanh tra, kiểm tra; xử phạt trên 74,25 tỷ đồng).
Lĩnh vực biển và hải đảo, đã tập trung xây dựng, triển khai các văn bản, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo. Trình Quốc hội thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, xây dựng các Nghị định, Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật; tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 và Đại hội biển Đông Á lần thứ 5; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án Chính phủ.
Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; cảnh báo, dự báo sát diễn biến của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, nắng nóng; tính toán dòng chảy, dự báo thủy văn để các địa phương chủ động ứng phó và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bộ cũng tích cực triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu; xây dựng Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC) giai đoạn sau 2015; chuẩn bị tốt nội dung cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị COP21, góp phần đạt được Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH giai đoạn 2012-2015, trong đó đã huy động được hơn 1,3 tỷ USD từ các đối tác phát triển hòa ngân sách nhà nước để triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.
Lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tập trung hoàn thiện chính sách cho hoạt động đo đạc và bản đồ; xây dựng Luật đo đạc và bản đồ; trình Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ; ban hành 12 Thông tư; nâng cao hiệu quả triển khai dự án cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; tập trung chỉ đạo công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.
Lĩnh vực viễn thám, tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tạo lập cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động viễn thám. Bộ đã tập trung xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển ngành viễn thám quốc gia giai đoạn 2015-2025; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; thường xuyên thực hiện giám sát một số vùng biển, đảo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng; tiếp tục vận hành Trạm thu ảnh viễn thám, thu nhận và xử lý dữ liệu viễn thám VNREDSat-1; xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Trong năm 2015, các Sở TN&MT trong cả nước cũng có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của toàn ngành, đặc biệt đã đẩy mạnh triển khai các văn bản pháp luật mới được ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tại địa phương.
Nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững 
tk_bo_5
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao các thành tích mà toàn ngành TN&MT đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững đất nước.
Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới việc Bộ và ngành TN&MT đã cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành tài nguyên và môi trường, tạo hành lang pháp lý đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; công tác cải cách hành chính thu được nhiều kết quả tích cực, trong đó đã tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, công khai, minh bạch. Bộ cũng đã quyết liệt thực hiện việc xóa bỏ cơ chế “xin – cho” trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chuyển sang cơ chế thị trường, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao hơn nữa sự đóng góp của ngành TN&MT trong nền kinh tế quốc dân; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm đẩy mạnh, xử lý được nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, ngành cũng đã bước đầu thành công trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát, hạn chế cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; theo dõi chặt chẽ, dự báo sát diễn biến của tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước; tích cực cùng với cộng đồng quốc tế tham gia đàm phán, đóng góp cho sự thành công của Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris, Cộng hòa Pháp,…
Nhằm thực hiện phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị ngành TN&MT quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, tăng cường quản lý nhà nước về TNMT, xây dựng dự án Luật đo đạc và bản đồ; xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn luật của các lĩnh vực khác theo hướng giảm khiếu kiện, đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư các dự án ứng phó biến đổi khí hậu quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện hiệu quả Thỏa thuận Paris. Thứ ba, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch và quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước và chủ động hợp tác quốc tế trong việc sử dụng bền vững nguồn nước xuyên quốc gia. Thứ tư, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; ngăn chặn và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, lưu vực sông, khu công nghiệp và các đô thị; tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tích cực, phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ Bộ TN&MT hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; nâng cao hiệu quả quản lý 8 lĩnh vực chuyên ngành quan trọng trong phát triển bền vững đất nước.
Thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Hồng Hà trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, toàn ngành TN&MT tiếp tục nỗ lực quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy tốt vai trò tham mưu trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động trong thời gian tới và những năm tiếp theo, góp phần phát triển đất bền vững đất nước.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bến Tre, Hà Tĩnh, Phú Thọ…, trong đó đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản pháp luật mới được ban hành; chia sẻ những bài học kinh nghiệm về triển khai Luật Đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học,  ứng phó biến đổi khí hậu…
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho rằng, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra; các phát biểu trao đổi, thảo luận đã đóng góp nhiều ý kiến và giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực TN&MT cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. “Những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gợi mở những định hướng lớn cho ngành TN&MT trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Toàn ngành sẽ tiếp thu và sớm cụ thể hóa thành các chương trình hành động và triển khai hiệu quả trong thời gian tới và những năm tiếp theo” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị toàn ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau: (i) tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường; (ii) nâng cao hiệu quả triển khai các đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; (iii) tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan tài TN&MT ở địa phương; (iv) tập trung thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT; củng cố, mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ; (v) đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ; (vi) nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; đẩy mạnh điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất; khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước; cải thiện chất lượng môi trường nhằm nâng cao điều kiện sống của người dân; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; (vii) tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực TN&MT.
Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015, ngành TN&MT đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang; trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Thứ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
tk_bo_7
tk_bo_8
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010-2014. Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 06 cá nhân của Bộ TN&MT có thành tích trong công tác từ năm 2010-2014. Thay mặt Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT năm 2015 cho 10 tập thể; Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 11 Sở TN&MT đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2015; Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 09 Sở TN&MT các tỉnh, thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành TN&MT.
tk_bo_9
tk_bo_10
tk_bo_11
tk_bo_12
tk_bo_13 
***
Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao biểu trưng ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho sự phát triển của ngành TN&MT trong suốt những năm qua.Trong thời gian công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đã được giao nhiều trọng trách, quản lý nhiều lĩnh vực như tài nguyên nước, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, viễn thám, giáo dục và đào tạo… Những lĩnh vực do Thứ trưởng phụ trách đều đạt được những kết quả cao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành TN&MT, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đặc biệt, những đóng góp của Thứ trưởng trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới đã được Ủy hội sông Mê Công Quốc tế đánh giá cao. Bộ trưởng chúc đồng chí Nguyễn Thái Lai và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và mong đồng chí tiếp tục tham mưu, cống hiến sức mình cho sự phát triển của ngành TN&MT trong tương lai.
tk_bo_14
(Theo monre.gov.vn)