Đảng ủy Bộ TN&MT: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, Khóa XI

DSC_0008

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Bộ TN&MT tại 9 điểm cầu trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Mạc Quan Tân; Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cùng toàn thể đảng viên trong Bộ.

Khai mạc Hội nghị, Thứ truởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, từ ngày 08 đến ngày 14/5/2014, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tiến hành Hội nghị lần thứ 9 để thảo luận các nội dung quan trọng. Những nội dung đó vừa là nhiệm vụ, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa là vấn đề cấp bách, trước mắt và lâu dài đựợc Đảng và Nhà nuớc, nhân dân quan tâm.

Hội nghị lần này có sự tham gia của toàn bộ Đảng viên của Bộ TN&MT, nhằm học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm tình hình của Bộ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, coi trọng chất lượng và hiệu quả của việc học tập Nghị quyết, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị, các cán bộ tập trung tư tưởng để theo dõi bài giảng của báo cáo viên, tận dụng tối đa thời gian để nghiên cứu, nắm vững những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình và nguyên nhân, nhận thức đầy đủ sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết, từ đó soi rọi vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, tổ chức thực hiện làm cho Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

DSC_0020

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng và những ví dụ minh họa sâu sắc của Nghi quyết Trung ương 9, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngoài ra, các nội dung về Chỉ thị và Quy chế bầu cử trong Đảng của Hội nghị Trung ương 9 cũng được triển khai, học tập tới các đơn vị.

(Theo monre.gov.vn)