Đảng bộ Bộ tài nguyên và môi trường: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước

  _HNM9236

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn đoàn kết, đổi mới, phát huy dân chủ, phối hợp cùng với Ban cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai. Trước thềm Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ ba nhiệm kỳ 2015 – 2020 , Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về một số thành tựu nổi bật trong năm năm qua và những nhiệm vụ, định hướng chủ yếu trong giai đoạn tới.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ, Bộ đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ hai, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt được với những kết quả rất đáng biểu dương. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Trần Hồng Hà: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2010-2015. Điều đó thể hiện qua các mặt như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hệ thống chính sách, pháp luật với 5 luật, 2 Nghị quyết của Quốc hội, 26 Nghị định, 01 Nghị quyết của Chính phủ, 24 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Thông tư và Thông tư liên tịch tạo thành hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường; cơ chế, công cụ, biện pháp quản lý tài nguyên cũng có những bước chuyển đổi tích cực, nhất là cơ chế tiếp cận các nguồn tài nguyên. Một số chủ trương quan trọng do Bộ tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ kịp thời ban hành không những đáp ứng được yêu cầu cấp bách, trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phát triển bền vững; trong đó phải kể đến Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cùng với việc hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chiến lược, quy hoạch đã được xây dựng và phê duyệt đối với hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; trong đó, đặt ra các mục tiêu cụ thể dài hạn, ngắn hạn và các nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình để triển khai chỉ đạo, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường cho trước mắt và lâu dài.

Các công tác cải cách hành chính; kế hoạch, đầu tư và quản lý tài chính; khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế; thi đua, khen thưởng, tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng đã có những bước chuyển biến tích cực với nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Về xây dựng Đảng, nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với các nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ Đảng ủy Bộ đã thực hiện tiếp nhận 877 đảng viên ở 12 đảng bộ, 5 chi bộ thuộc 12 tỉnh, thành ủy nâng tổ số tổ chức đảng đã tiếp nhận về Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lên 32 tổ chức và 2.179 đảng viên. Các công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đã được kịp thời quán triệt thực hiện sâu và rộng trong các tổ chức Đảng trực thuộc. Qua đó, bản lĩnh chính trị, tư tưởng của các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của các cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã góp phần đảm bảo sự thống nhất giữa ý chí và hành động của các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thúc đẩy các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, số lượng các tổ chức đảng trong Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh luôn đạt mức cao, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được công nhận trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

PV: Xin đồng chí cho biết đâu là nguyên nhân của những kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2010 – 2015?

Đồng chí Trần Hồng Hà: Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới về chất. Nguyên nhân của những kết quả trên là:

Thứ nhất, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Thứ hai, đã xây dựng và tổ chức thực hiện được cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ, cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể; đồng thời có sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy cũng như sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ ba, coi trọng và xây dựng được khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ vững kỷ cương; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ luôn đề cao tính khoa học, sâu sát, trú trọng đến công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà nguyên nhân chủ yếu là:

Một là, một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ mang tính lịch sử, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đến yêu cầu của phát triển kinh tế, trong khi đó các nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ vẫn còn thiếu và còn yếu, chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ. Nguồn vốn đầu tư cho công tác dự báo, điều tra cơ bản còn nhiều hạn chế.

Hai là, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường đang trong quá trình hoàn thiện, vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, chưa theo kịp quá trình phát triển của thực tiễn. Mối liên hệ giữa các lĩnh vực quản lý của Bộ, cũng như công tác phối hợp với địa phương nhiều lúc, nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến khó khăn và vướng mắc, thậm chí bức xúc trong quá trình xử lý các công việc.

Ba là, một số cấp ủy, chi bộ còn chưa quan tâm đầy đủ về công tác xây dựng Đảng; đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp chủ yếu là kiêm nhiệm công tác đảng, thời gian dành cho công tác xây dựng Đảng còn ít, trong khi đó đội ngũ chuyên trách công tác đảng còn thiếu về số lượng theo quy định của Đảng. Một số cán bộ, đảng viên năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trong một số nhiệm vụ, việc lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa quyết liệt, giải quyết dứt điểm.

PV: 5 năm tới là giai đoạn nước ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xin đồng chí cho biết những nét chính trong phương hướng, nhiệm vụ sẽ được Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và môi trường lần thứ ba nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra?

Đồng chí Trần Hồng Hà: Trong giai đoạn 2015 – 2020, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Trên phạm vi toàn cầu, cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ; kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh sẽ trở thành một xu thế chủ đạo để thế giới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Vấn đề xâm phạm chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu sẽ ngày càng diễn biến phức tạp. Trong nước, chúng ta phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN, Tổ chức Thương mại Thế giới, Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương cũng như Thỏa thuận 2015 về biến đổi khí hậu; tiếp tục công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, các-bon thấp. Thực tế đó đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường phải nỗ lực, phấn đấu mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ ba nhiệm kỳ 2015-2020, thể hiện trên các mặt sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế thừa và phát huy các thành tựu của nhiệm kỳ 2010-2015, chúng ta sẽ tập trung quán triệt nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường theo hướng tăng cường năng lực quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng, liên lĩnh vực. Tăng cường mối liên kết giữa các lĩnh vực quản lý của Bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Cải thiện hơn nữa năng lực điều phối liên ngành, liên lĩnh vực; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phối hợp thực hiện công việc với các Bộ, ngành và địa phương.

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua đẩy mạnh việc hoàn thiện hơn nữa hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó tập trung xây dựng, ban hành và trình ban hành các chính sách, pháp luật về tăng trưởng xanh, phát thải các-bon thấp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới tư duy trong toàn hệ thống chính trị về con đường và phương thức phát triển nhằm đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ cũng như phát triển bền vững.

Ba là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường quốc gia nhằm đáp ứng tốt nhất, chính xác, đầy đủ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Xây dựng và thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bốn là, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính và đa dạng hóa các nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kết hợp tăng chi từ ngân sách với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nguồn vốn ưu đãi. Tăng cường hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực, đặc biệt tranh thủ các nguồn tài trợ và những thành tựu về khoa học – công nghệ mũi nhọn. Xây dựng chiến lược và lộ trình để chủ động hội nhập hội nhập quốc tế về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm là, tập trung thực hiện cải cách hành chính, công tác kiểm tra, thanh tra hướng về cơ sở, phục vụ người dân, thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Về công tác xây dựng Đảng, cần tập trung quán triệt thực hiện các nội dung chính như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW; ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là của chi bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Thứ hai, tăng cường công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức, năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức đảm bảo ngang tầm với nhiệm vụ, chú trọng đối tượng là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt quan điểm “Giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Chỉ đạo tiếp tục kiện toàn tổ chức Công đoàn Bộ và Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, triển khai thực hiện phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Chỉ đạo Hội cựu chiến binh các cấp tiếp tục củng cố phát triển hội viên, động viên các thế hệ cựu chiến binh phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng đủ về số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao. Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, của cá nhân.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Theo monre.gov.vn)