Nước là cốt lõi của phát triền bền vững

ngay_nuoc_2015

“Nước là cốt lõi của phát triền bền vững” là chủ đề của Ngày Nước thế giới 22/3/2015. Chủ đề này nhấn mạnh đến vai trò của nước trong các chương trình nghị sự phát triển bền vững của thế giới.

Dự kiến, lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nước thế giới sẽ được Bộ TN&MT phối hợp với các đơn vị tổ chức tại Bắc Giang. Ngoài lễ mít tinh, Bộ TN&MT còn tổ chức hội thảo khoa học “Nước và Phát triển bền vững” nhằm kêu gọi sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý về sự gắn kết và mối tương tác giữa nước và phát triển bền vững.

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

Ngày Nước thế giới đầu tiên được khởi xướng tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNICED) năm 1992 tại Rio, Brazil. Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã lấy ngày 22/3/1993 là ngày Nước thế giới đầu tiên. Và từ đó, Ngày Nước thế giới được kỷ niệm hàng năm trên toàn cầu. Mỗi năm, một khía cạnh cụ thể của nước sẽ được nhấn mạnh.

Năm 2015, Ngày Nước thế giới tập trung nhấn mạnh môi tương quan giữa Nước và Phát triển bền vững. Một số thông điệp được đưa ra trong ngày kỷ niệm quan trọng này là: Nước giúp nâng cao chất lượng cuộc sống; Nước đảm bảo đa dạng sinh học; Nước đảm bảo cho quá trình đô thị hóa thành công; Càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần nhiều nước; Nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Để có hai miếng bít tết cần 15.000 lít nước; Phụ nữ tốn hàng triệu giờ cho việc lấy nước mỗi ngày.

(Theo monre.gov.vn)