Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 – 2020

Resize_of_14.9.2Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 182/QĐ- TTg Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014- 2020.

Theo đó, Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014- 2020    có mục tiêu bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện và hiệu quả cao nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh trước diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sự suy giảm nguồn nước.

Một số nhiệm vụ chủ yếu được nêu lên trong Kế hoạch là:

Hoàn thiện chính sách, pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước và phòng chống có hiệu quả các tác hại của nước do các hoạt động của con người gây ra.

Chủ động thích nghi, ứng phó với những diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và việc sử dụng nước ở thượng nguồn các lưu vực sông liên quốc gia.

Quy hoạch, kiểm kê, điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên nước.

Chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

Điều hòa, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm tài nguyên nước và phát triển các mô hình    sử dụng nước hiệu quả.

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước.

Mở rộng, tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế về tài nguyên nước.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý tài nguyên nước ở các cấp.

Bản Kế hoạch cũng đề cập Danh mục đề án ưu tiên trong giai đoạn 2014- 2020 và nêu rõ kinh phí thực hiện, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Theo monre.gov.vn