Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước

Ngày 7-6, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột phá trong năm 2012, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước, từng bước xóa ngập trên địa bàn TP.

Các cơ quan, đơn vị cần đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình liên quan đến xóa, giảm ngập; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều; phát huy hiệu quả các biện pháp xử lý cấp bách, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập; thực hiện hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ liên quan đến các dự án chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cùng với biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hệ thống thoát nước, lấn chiếm kênh, rạch, công trình thủy lợi…


 

 

(Theo Monre.gov.vn)