Năm 2015: 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 366/QĐ-TTg (31/3/2012) về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015.

Theo đó, đến cuối năm 2015, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 45% sử dụng nước đạt quy chuẩn QCVN 02-BYT với số lượng ít nhất là 60 lít/người/ngày; 100% các trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch; 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% các trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nhà tiêu hợp vệ sinh.

Quyết định nêu rõ, đối với công trình cấp nước tập trung, nguồn vốn ngân sách TƯ hỗ trợ tối đa 90% đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 60% đối với xã đồng bằng và 75% đối với xã nông thôn khác. Các công trình cấp nước nhỏ lẻ, ngân sách nhà Nước hỗ trợ tối đa 70% đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và 35% đối với hộ cận nghèo; các hộ gia đình khác được dùng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo quy định. Các công trình cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 90%.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình là 27.600 tỷ đồng. Trong đó, 19.725 tỷ đồng thực hiện dự án Cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn; 5.961 tỷ đồng thực hiện dự án Vệ sinh nông thôn và 1.914 tỷ đồng thực hiện dự án Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

(Theo Monre.gov.vn)