Năm 2012: Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên nước

Hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên nước đang từng bước hoàn thiện một cách đồng bộ nhằm tạo một hành lang pháp lý xuyên suốt, thống nhất với chế tài mạnh đủ để bảo vệ, giữ gìn nguồn nước vốn không phải là vô tận.

Năm 2012 được xem là một năm quan trọng đối với việc hoàn thiện pháp luật về tài nguyên nước. Theo đó, Cục Quản lý Tài nguyên nước tập trung hoàn thiện Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua trong Kỳ họp thứ 3, năm 2012. Việc xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, xử lý vi phạm hành chính, cấp phép và các văn bản quy phạm pháp luật khác cũng được tiến hành cùng với việc xây dựng Luật để sau khi được Quốc hội thông qua, Luật sớm đi vào cuộc sống.
Cùng với đó, Bộ TN&MT tiến hành xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Để đảm bảo an ninh nguồn nước trong mùa khô, Cục tiếp tục hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa mùa cạn trên lưu vực sông Hồng và 4 lưu vực sông miền Trung và Tây Nguyên. Tập trung hoàn chỉnh, trình Bộ, trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước.
Bên cạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, việc điều tra cơ bản, theo dõi, giám sát về nguồn nước cũng được đặt lên nhiệm vụ ưu tiên. Cục tiếp tục hoàn thiện để trình Bộ, trình Chính phủ các Đề án theo dõi, giám sát nguồn nước xuyên biên giới; theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác, sử dụng nước ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công; kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; và Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn; hoàn thành Đề án quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hệ thống sông quốc tế; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước, nhất là các nguồn nước liên quốc gia; xác định dòng chảy tối thiểu trên một số lưu vực sông lớn, quan trọng.
Năm 2011, Cục Quản lý TNN đã hoàn chỉnh Dự thảo Luật TNN (sửa đổi) và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII. Đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (thực hiện Nghị quyết số 25 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính).
Theo chỉ đạo của Bộ TN&MT, Cục đã xây dựng và trình Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Cùng với việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149, Cục đã hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định này. Cục cũng đã xây dựng xong dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập bản đồ khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của Bộ, Cục đã xây dựng dự thảo hai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Sê San và sông Srêpok, trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cả hai Quy trình vận hành trên; đang tập trung hoàn chỉnh để trình Bộ, trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện các đề án: Theo dõi hoạt động khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn lưu vực sông Mê Công và lưu vực sông Hồng; theo dõi, giám sát nguồn nước xuyên biên giới; kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn.
Ngoài ra, trong năm 2011, Cục cũng đã được giao và hoàn thiện Dự thảo lần 1 Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước. Xây dựng, trình Bộ và Bộ đã ban hành 02 bộ đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước theo mức lương tối thiểu 730 và 830 nghìn đồng.
Để đẩy mạnh công tác xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các quy trình vận hành của 61 hồ chứa trên 11 lưu vực sông đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, Cục đã trình Bộ để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Đề án khảo sát, đo đạc mặt cắt sông và xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ việc xây dựng quy trình và điều hành hành hệ thống liên hồ chứa ở 11 lưu vực sông quan trọng.
 

 

 (Theo Monre.gov.vn)