Lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường vào các tiết học chính khóa

Đó là mục tiêu trong những năm học tới của ngành giáo dục được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết. Hiện nay, nước sạch và vệ sinh môi trường đang là một trong những vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Kết quả báo cáo của các cơ sở giáo dục cho thấy tỷ lệ công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học gia tăng hàng năm là 2%. Tỷ lệ cấp nước và vệ sinh tại trường học đạt 87% vào cuối năm 2011.
Việc triển khai thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong nhà trường có ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhằm góp phần hình thành thói quen văn minh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay với xà phòng đúng cách, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tạo môi trường xanh sạch đẹp trong trường học, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục mầm non. Hầu hết các trường học, cơ sở giáo dục đều có công trình nước sạch đạt tiêu chuẩn, có nhà tiêu, hố tiểu hợp vệ sinh, có công trình thu gom, xử lý rác thải và hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước. Việc thực hành vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục, trong đó có các trường mầm non đã được triển khai và duy trì, từng bước tạo thành thói quen tốt trong các em học sinh, giáo viên và những người nuôi dạy trẻ.   
Tuy nhiên, việc thực hiện công tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở một số nơi còn hạn chế; công tác giáo dục truyền thông chưa được quan tâm đúng mức, việc quản lý và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường hiệu quả chưa cao, nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của học sinh, các thầy cô giáo. Ở một số địa phương các công trình nước và nhà tiêu trong trường học được xây dựng không đồng bộ: công trình vệ sinh xây trước, nước xây sau hoặc ngược lại. Nhà tiêu được xây dựng chưa đúng quy cách, chưa thật phù hợp với độ tuổi của trẻ, chưa đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. Công tác truyền thông về giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn do phong tục, tập quán của người dân ở một số nơi (miền núi, vùng cao, sâu xa…) còn lạc hậu.
Trong những năm học tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục cần lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường vào các tiết học chính khóa của môn Tự nhiên xã hội (lớp 1.2.3), môn Khoa học (lớp 4, 5), môn Sinh học, môn Giáo dục Công dân (lớp 6,7,8,9) và các hoạt động ngoại khóa về nội dung NS – VSMT. Ngoài ra, còn xây dựng các tiêu chí đánh giá tình hình thực hiện các quy định về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong các cơ sở giáo dục. 
Các cơ sở giáo dục cũng sẽ triển khai hướng dẫn học sinh kiến thức và kỹ năng bảo quản, sử dụng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh trong trường học. 

 
(Theo Monre.gov.vn)