Long An: Khẩn trương hoàn thành điều tra khoanh định và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

rungtramnguyensinhHiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An, tài nguyên nước gồm có nước mưa, nước mặt và nước dưới đất. Toàn tỉnh có khoảng 5.000 công trình khai thác phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp với quy mô từ nhỏ đến lớn, hầu hết tập trung khai thác nguồn nước dưới đất. Khoảng 30000 công trình khai thác nguồn nước dưới đất với quy mô nhỏ, nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhận thức được giá trị, vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên nước và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, từ năm 2007 đến năm 2010, tỉnh Long An đã hoàn thành xây dựng Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, cho đến nay, tỉnh Long An đã cấp giấy phép cho 16 đơn vị hành nghề khai thác nước dưới đất, cấp 1.197 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 377 giấy phép khai thác nước dưới đất và 65 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Ông Đỗ Hữu Lâm Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, trong thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý, cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, tỉnh Long An đang khẩn trương hoàn thành dự án “điều tra khoanh định và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh” và dự án “Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

(Theo monre.gov.vn)