Lợi ích kinh tế xã hội của dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước dưới đất tại các khu đô thị”

Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho địa phương vùng dự án. Ngoài ra dự án cũng đã góp phần xây dựng các văn bản hướng dẫn kỹ thuật, bổ sung thêm các tài liệu điều tra, đánh giá và đưa ra các kiến nghị khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất làm cơ sở để các cơ quan quản lý ở Trung ương và Địa phương hoạch định việc khai thác, bảo vệ tài nguyên nước và các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở các tỉnh của dự án; Góp phần nâng cao trình độ quản lý của các cơ quan địa phương, năng lực điều tra đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nhận thức của người dân vùng dự án trong khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước; Ngăn chặn đà suy thoái, giảm thiểu tác hại do suy thoái cạn kiệt, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nước dưới đất;

1. Tác động đối với ngành và vùng

– Nâng cao chất lượng nước dưới đất tại các vùng dự án đồng thời ngăn chặn được các tác hại có thể xảy do những tác động của vấn đề nước dưới đất.

– Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước dưới đất. Môi trường nước được cải thiện.

– Giảm thiểu các tác hại, chi phí không cần thiết do quá trình khai thác nước dưới đất không theo quy trình gây ra.

2. Tính bền vững

– Dự án “Tăng cường bảo vệ nước dưới đất tại Việt Nam” (cả hai giai đoạn I và II) được xây dựng trên sự hợp tác về kỹ thuật của Chính phủ hai nước Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Theo nội dung đã thỏa thuận, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức sẽ hỗ trợ các thiết bị đo đạc, quan trắc, và các thiết bị phụ trợ khác đồng thời huấn luyện cán bộ kỹ thuật và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra, quản lý và bảo vệ nước dưới đất cho các đơn vị trong phạm vi dự án đó là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và các Sở Tài Nguyên và Môi trường các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Quảng Ngãi và Sóc Trăng. Như vậy, sau khi dự án kết thúc dự án, các đơn vị này hoàn toàn có thể áp dụng và nhân rộng kết quả thu được đối với các dạng công việc tương tự sau này.