Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi). Cổng TTĐT Chính phủ đã giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc tham gia góp ý kiến tại đây:
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,46663602&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

 


(Theo DWRM)