Lạng Sơn hướng tới mục tiêu có 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Nhằm thực hiện các mục tiêu về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Mục tiêu đến năm 2020 có 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt Quy chuẩn QCVN 02/2009/BYT đến năm 2020 là 70%.

 
* Còn không ít tồn tại
Đến nay toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 76,8% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, có 25% số hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 22,5% số hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 86,5% trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chức năng, với đặc thù điều kiện địa hình phức tạp, bị chia cắt, mật độ dân cư thưa thớt, phân bổ không đều nên các công trình cấp nước có suất đầu tư lớn, manh mún, nhỏ lẻ; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, trình độ dân trí không đều, đời sống của đa số dân cư nông thôn còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán ở nhiều nơi còn lạc hậu… Do vậy, dù Chương trình mục tiêu quốc gia về NS&VSMT ở Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành nhưng còn không ít tồn tại, hạn chế như nguồn vốn chương trình này chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước, việc huy động đóng góp trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thời gian tới chương trình sẽ phải thực hiện ở những địa bàn khó hơn về cả điều kiện tự nhiên do thiếu nguồn nước đầu nguồn và nguồn lực xã hội hóa.
Bên cạnh đó, nhiều năm qua Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu đầu tư cho xây dựng công trình cấp nước mà chưa coi trọng và dành sự đầu tư đúng mức cho công tác vệ sinh môi trường. Trong khi đó, việc quản lý, khai thác các công trình sau đầu tư còn kém do sự thiếu ý thức của một bộ phận dân cư. Thực tế cho thấy nhiều công trình cấp nước được xây dựng từ trước đến nay vẫn phát huy hiệu quả, không ít công trình đã xuống cấp, thậm chí hư hỏng, ngừng hoạt động.
 
* Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
Bà Lục Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết: Để hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, thì cần phải thực hiện tốt những giải pháp như: áp dụng và phát triển công nghệ cấp nước tiên tiến với các quy mô khác nhau, từng bước hạn chế việc phát triển các công trình cấp nước phân tán nhỏ lẻ. Đặc biệt, cần chú trọng các biên pháp xử lý nước với các quy trình khác nhau đảm bảo nâng cao chất lượng nước phục vụ nhân dân; cần thí điểm để tiến tới áp dunhj nhân rộng công nghệ lọc áp lực đối với công trình cấp nước tự chảy; tận dụng khai thác hợp lý nguồn nước của các hệ thống thủy lợi, thủy điện, hồ chứa…Về môi trường nông thôn cần có sự tư vấn kỹ thuật của các cơ quan chuyên môn để lựa chọn xây dựng và phát triển các loại hình nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và địa phương…
Cũng theo bà Vân, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, cần huy động và lồng ghép các nguồn lực, mở rộng tín dụng ưu đãi, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu và các cam kết của nhà tài trợ đối với các dự án có vốn viện trợ quốc tế. Đặc biệt, cần huy động sự tham gia đóng góp của người dân, doanh nghiệp… theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo ra môi trường đâu tư hấp dẫn mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư.
Đi đôi với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, các cơ sở tích cực huy động các nguồn lực tại chỗ đầu tư xây dựng công trình cấp nước thì công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề nước sạch cũng như ý thức bảo vệ, quản lý các công trình sẽ là giải pháp quan trọng đã tạo điều kiện cải thiện sinh hoạt cho một phần dân cư, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn.
(Theo Monre.gov.vn)