Khánh Hòa chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định dành 11 tỷ đồng cho Kế hoạch hành động giai đoạn 2011 – 2015 của địa phương về ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là các hiện tượng khí hậu cực đoan và nước biển dâng, nhằm bảo đảm các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn

Theo đó, kể từ năm nay, tỉnh Khánh Hòa dành bảy tỷ đồng để lần lượt tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đối với nguồn tài nguyên nước, tác động đến cơ sở hạ tầng của các ngành, các địa phương ven biển trong tỉnh; ảnh hưởng sự đa dạng sinh học vùng biển ven bờ, qua đó, đề ra các biện pháp ứng phó tương ứng. Từ năm 2012, Khánh Hòa chọn một địa phương ven biển để triển khai thí điểm Dự án Cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu theo nội dung ‘Bền vững nghề và cư trú’, với kinh phí đầu tư khoảng một tỷ đồng.

Ðể nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Khánh Hòa dành ba tỷ đồng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, thiết lập chuyên mục thông tin biến đổi khí hậu trên Ðài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Năm 2012, Khánh Hòa sẽ hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu phục vụ việc tra cứu, sử dụng của các ngành, các cấp.

(Theo nhandan.com.vn)