Kết quả thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lai Châu đã có công văn số 3324/BC-STNMT báo cáo về kết quả thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg.

Báo cáo cho biết, để thực hiện việc lập, công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự toán thực hiện việc lập Danh mục và kế hoạch cắm mốc hành lang nguồn nước cần phải bảo vệ để triển khai thực hiện trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hàng năm, Sở TN&MT ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND các huyện phối hợp đôn đốc chủ đầu tư các công trình thủy lợi, thủy điện thuộc đối tượng phải cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa (hồ chứa có dung tích trên 1 triệu m3) thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh đã phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa 6/6 công trình thủy điện đang vận hành thuộc đối tượng phải cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa gồm: Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Nậm Na 1, Nậm Na 2, Nậm Na 3 và 01 công trình chưa đi vào vận hành phát điện là thủy điện Nậm Củm 4. Các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện tiếp tục rà soát đôn đốc chủ đầu tư các công trình thủy điện, thủy lợi thuộc đối tượng phải cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng theo báo cáo, UBND tỉnh Lai Châu đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 08 công trình cấp nước sinh hoạt đô thị do Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu quản lý và 02 công trình cấp nước sạch nông thôn do Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư. Các công trình này vẫn chưa được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt do chưa ban hành Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước nên chưa có cơ sở lập, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT 1391/BTNMT-TNN ngày 18/3/2020 về việc góp ý dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt) và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tổng hợp, thống kê lập Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu và được ban hành tại Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 23/11/2020.

Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có 36 công trình thủy điện được Bộ TN&MT cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 35 công trình thủy điện, tổng số tiền phê duyệt: 1.213.633 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lai Châu đã cấp 03 giấy phép khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt; 11 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; 55 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 10 công trình với số tiền là 122,29 triệu đồng.