Đắk Lắk: Triển khai quy định ưu đãi hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả

LevanTam_1

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 4376/UBND-NNMT về việc thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP, ngày 08/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung Nghị định của Chính phủ, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nghị định số 54/2015/NĐ-CP về quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi bao gồm: Tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt; khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt như tổ chức đầu tư xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, áp dụng công nghệ khử mùi từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt có quy mô từ 0,2m3/ngày đêm trở lên đối với vùng biển, hải đảo, từ 10m3/ngày đêm trở lên để sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với các vùng bị xâm nhập mặn…; sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm như tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm đáp ứng tiêu chí tiết kiệm nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Nghị định cũng nêu rõ, các tổ chức, cá nhân áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp và hoạt động đầu tư sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm…sẽ được hưởng ưu đãi.

(Theo monre.gov.vn)