Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III

(ĐCSVN) – Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố và 77 tập thể, cá nhân là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc.

DSC_8925

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh: Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, Bộ TN&MT đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Bộ đã ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động; quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

5 năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các đoàn thể và các địa phương trong cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua chung, Bộ còn phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phong phú như: “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ”; “Vì biển xanh quê hương”, “Hướng về Trường Sa thân yêu”. Thông qua các hoạt động này đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu ngành, yêu nghề, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành.

TNMT2

Cụ thể, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước và thu ngân sách của quốc gia. Tính trong cả giai đoạn 2011-2015, nguồn thu từ đất ước đạt trên 300 nghìn tỷ đồng, thu từ khoáng sản trên 2,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, ngành khai khoáng tăng 6,3% đóng góp 1,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của cả nước; thu từ đất đạt trên 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 5,64% tổng thu ngân sách nhà nước.

Công tác cải cách hành chính đã có những bước tiến mới đáp ứng yêu cầu công tác quản lý TN&MT và phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cùng với việc kiện toàn hệ thống Văn phòng một cửa, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa Bộ, sở, phòng TN&MT với người dân và doanh nghiệp đã được đơn giản hóa theo hướng giảm các bước, quy trình xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết, công khai, minh bạch. Trong lĩnh vực đất đai, đã giảm 30 thủ tục hành chính (từ 71 xuống còn 41) đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp theo Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời đã giảm số hồ sơ phải nộp; loại bỏ một số loại giấy tờ phải nộp trong thành phần các loại hồ sơ; bổ sung quy định về giao dịch điện tử; lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết…

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT được đổi mới, thực hiện tập trung, thống nhất và có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực, thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các cấp, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước.

Có thể khẳng định, từ năm 2011 đến nay, thông qua phong trào thi đua toàn Ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, nhà nước và Bộ khen thưởng. 10 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 200 tập thể, cá nhân được nhận Huân chương các loại; 244 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 48 tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; tăng Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 245 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường cho 690 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 5.040 tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2011-2015. Phó Thủ tướng ghi nhận các phong trào thi đua trong 5 năm qua thực sự là động lực, đã góp phần giúp Bộ TN&MT vượt qua những khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi khá toàn diện trên các mặt công tác. Số lượng, chất lượng công tác ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tăng lên, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy có nhiều tiến bộ cả ở Trung ương và địa phương, giúp cho công tác quản lý thực sự hiệu lực, hiệu quả, các lĩnh vực chuyên ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành nhiều chương trình, đề án, dự án, đó chính là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, ổn định và phát triển bền vững, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng mong rằng trong những năm tới, ngành tài nguyên và môi trường đổi mới công tác thi đua khen thưởng, xác định rõ nội dung và phương pháp tổ chức các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành phấn đấu làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị theo phương châm “càng khó khăn càng phải thi đua yêu nước”, chú trọng xem xét khen thưởng đột xuất những tập thể nhỏ, người lao động có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn.

(Theo dangcongsan.vn)