Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước quốc gia, nhiệm kỳ 2015-2020

IMG_1664

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đây là Đại hội được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn làm điểm về đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội.

Đến dự đại hội có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Lai, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí trong thường vụ đảng ủy, đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể đảng viên xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Gương mẫu”, Đại hội đã tập trung tổng kết, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

IMG_6011

Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại thời điểm Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, Đảng bộ Trung tâm có 15 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 134 đảng viên. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Trung tâm và các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 1168/QĐ- BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ TN&MT, Đảng bộ Trung tâm đã không ngừng phát triển cả về quy mô và tổ chức, đến nay đã có 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó 02 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ trực thuộc, với 245 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐT TTN QG cho biết: trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo kịp thời của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi ủy và lãnh đạo đơn vị cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên nên Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Bộ TN&MT. Toàn thể cán bộ, đảng viên yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Bộ, có ý thức chính trị tốt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng Bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Trung tâm đã chỉ đạo sát sao và lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm, đưa Trung tâm vượt qua khó khăn, thử thách và ngày càng vững mạnh trong công tác điều tra, đánh giá, quy hoạch, quan trắc, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

IMG_1570

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo tài nguyên nước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phục vụ có hiệu quả cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của nền kinh tế.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Trung tâm đã triển khai thực hiện, nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Ban cán sự đảng cũng như của Đảng ủy Bộ TN&MT. Đặc biệt, Đảng bộ Trung tâm đã quán triệt, tổ chức thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng;  trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của cán bộ lãnh đạo được nâng lên, nhất là trong việc gương mẫu, tận tụy với công việc được giao, gương mẫu trong rèn luyện đạo đức lối sống, trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng, công tác đảng viên, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện bài bản, đúng quy định đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đối với chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như địa bàn hoạt động của Trung tâm phân tán, trải dài trên phạm vi cả nước nên công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chung của Đảng bộ Trung tâm có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, chưa thống nhất; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền để đưa sản phẩm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước cũng như kết quả điều tra phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân còn hạn chế. Đồng thời, dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những cơ hội và thách thức đối với Đảng bộ Trung tâm trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả, ưu điểm, hạn chế; các cơ hội, thách thức trong thực tiễn, thì yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong nhiệm kỳ tới là phải nỗ lực phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ,tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và dự báo tài nguyên nước nhằm phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả cao, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài; góp phần nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu sử dụng nước trong điều kiện nguồn nước ngày càng khan hiếm, nhu cầu sử dụng nước và suy giảm chất lượng nước ngày càng gia tăng, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường, thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu gây ra cho tài nguyên nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư, Thứ trưởng Trần Hồng Hà, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, đây là Đại hội được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn làm điểm về đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội. Đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá, điều tra tài nguyên nước; biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các kết quả quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khan hiếm nước, vùng hải đảo xa xôi, vùng biên cương của Tổ quốc đã khẳng định được vai trò và vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực quy hoạch và điều tra tài nguyên nước, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an ninh nguồn nước.

Bên cạnh đó, đánh giá cao những nổ lực của Đảng bộ Trung tâm trong việc củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm, không ngừng nâng cao năng lực chỉ đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu Đảng Bộ Trung tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch và điều tra tài nguyên nước phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan và bám sát các tiêu chuẩn; Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy khóa mới. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo monre.gov.vn)