Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường chính quy, hiện đại, hội nhập vì sự phát triển bền vững đất nước

_MG_6204_resize

Trong hai ngày 30 và 31/7/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phạm Khôi Nguyên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại biểu Quốc hội khóa XII; Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương… cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên của 37 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.

_MG_6077_S_resize

Đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III chỉ rõ: 5 năm qua, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Toàn Đảng bộ hiện có 4.779 đảng viên; 37 tổ chức đảng trực thuộc được tổ chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ nằm trên địa bàn cả nước; trong đó có 03 đảng bộ mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, 16 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015 đạt được những kết quả quan trọng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới về chất. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng cơ bản với yêu cầu thực tế. Công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo tài nguyên môi trường trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách hành chính của Bộ đã được nâng lên qua từng năm. Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của ngành tiếp tục được quan tâm, xây dựng, củng cố kiện toàn từ Trung ương đến địa phương; từng bước chính quy hóa đội ngũ cán bộ công chức. Công tác kế hoạch, tài chính, hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu đều hoàn thành, có mặt vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng góp phần cảnh báo và bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ theo Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; số lượng đảng viên tăng mạnh (tăng 61,12% so với đầu nhiệm kỳ), nhận thức và việc làm của đại đa số các cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ vừa qua được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng. Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước bước đầu được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng…

Thu_truong_TTHa_resize

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà cho biết: Năm năm qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, cùng với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015 với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cũng như trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Bí thư Đảng ủy Trần Hồng Hà nhấn mạnh, năm năm tới là giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Ngành tài nguyên và môi trường cũng đối mặt với những thách thức to lớn, nổi lên là: Hiệu quả sử dụng tài nguyên còn thấp; suy thoái, suy kiệt các nguồn tài nguyên và môi trường do chậm chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào khai thác tài nguyên, đánh đổi môi trường sang mô hình tăng trưởng “xanh”, bền vững; các tác động mang tính cực đoan của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, rõ rệt, khó lường, đe dọa đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực, an ninh sinh thái, an ninh năng lượng; các rào cản thương mại, kỹ thuật mới đang và sẽ hình thành do chính sách môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu; yêu cầu tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, đổi mới, sáng tạo, Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, những yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, đưa tài nguyên và môi trường trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững của đất nước; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

_MG_6044_resize

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung ghi nhận, biểu dương và đánh giá những thành tựu mà Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành tài nguyên và môi trường phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn để giúp Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đã tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, khó, nhạy cảm trong quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý Nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là Luật Đất đai đã được ban hành và đi vào cuộc sống đã khắc phục được những hạn chế cơ bản trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; xây dựng, trình phê duyệt nhiều chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch hành động quốc gia để triển khai chỉ đạo, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường cho trước mắt và lâu dài; công tác cải cách hành chính, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại…

Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ có bước chuyển biến tích cực, đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn. Việc học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối được triển khai nghiêm túc, có những cách làm mới. Các cấp ủy đã chú trọng công tác chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phối hợp trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và giải quyết những vấn đề nội bộ của cơ quan. Việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng được triển khai bài bản, nghiêm túc đem lại kết quả bước đầu đáng khích lệ. Công tác cán bộ, công tác đảng viên được quan tâm. Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Khối như Nghị quyết 01, 02, 03 và “Năm Chi bộ 2013”, “Năm Dân vận – 2014” được triển khai, tạo bước chuyển động mới; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm thực hiện và đã xử lý nghiêm khắc các trường hợp đảng viên vi phạm; công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Đặc biệt, đây là nhiệm kỳ có chuyển biến tích cực về công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cấp ủy đã đề cao tính chủ động và sáng tạo trong công tác, vai trò cấp ủy thể hiện rõ hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng. Nhiều năm liền, Đảng bộ được xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vai trò, vị trí rất quan trọng, là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đây là lĩnh vực rất phức tạp, khó và vô cùng nhạy cảm vì nó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của từng tổ chức, doanh nghiệp và từng người dân. Vì vậy, đề nghị Đảng bộ Bộ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác chính trị tư tưởng, chủ động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Đảng ủy và các cấp ủy cần phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác, khả năng nghiên cứu, tham mưu, nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, giữa các đảng ủy, chi ủy trực thuộc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị”….

_MG_6098_resize

Nhận diện đúng các thời cơ và thách thức; làm rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Quang đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, vượt qua những khó khăn, thách thức của bối cảnh tình hình thế giới và nền kinh tế trong nước, những năm qua ngành TN&MT đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Qua đó, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Bộ đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề, trong bối cảnh vừa có thuận lợi và vừa có khó khăn đan xen. Từ đó, Bộ trưởng gợi mở một số nội dung để các đại biểu dự Đại hội cùng suy nghĩ, thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, cần phải nhận diện đúng các thời cơ và thách thức; làm rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai trên cơ sở tranh thủ thời cơ, vượt qua các thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều đó cũng đòi hỏi việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới cần phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần xác định rõ quan điểm bao trùm và xuyên suốt trong xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ tới là: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững theo hướng đảm bảo tính tổng thể, liên ngành, liên vùng, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện các Luật và các văn bản dưới luật, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được xây dựng và thông qua. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng về địa phương, cơ sở; bảo đảm ngành tài nguyên và môi trường thực sự là ngành phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đổi mới cách nghĩ, cách tiếp cận, cách xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề tài, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, trong đó tập trung những ngành, lĩnh vực và các vùng lãnh thổ ưu tiên; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển KT-XH của đất nước. Năm là, mở rộng hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ của các nước, các tổ chức quốc tế cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về công tác xây dựng Đảng, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng để xây dựng Đảng bộ Bộ thực sự vững mạnh. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi trọng và nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

_MG_6107_2_resize

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ và một số tham luận của các đại biểu nêu bật kết quả trong nhiệm kỳ qua, khẳng định sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ trong phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ.

Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 37 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và những nhiệm vụ to lớn, nặng nề đặt ra trong những năm tới; 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ. Đồng thời, Đại hội đã lựa chọn 10 đồng chí tiêu biểu để tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

BCH_III_resize

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ Bộ TN&MT vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là tâm huyết, trí tuệ của hàng nghìn cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa II và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III. Đây là những văn kiện quan trọng được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và các cán bộ Bộ TN&MT; là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng, để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Bộ và của ngành trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đại hội khẳng định những thành tích quan trọng và khá toàn diện mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, yếu kém, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục và tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, những thách thức, khó khăn, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Bộ TN&MT và của ngành trong 5 năm 2016 – 2020 để thực hiện mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng và lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về TN&MT phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hướng về cơ sở; góp phần xây dựng và phát triển ngành TN&MT từng bước chính quy, hiện đại, hội nhập; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ Bộ TN&MT; đồng chí Đào Ngọc Dung trao tặng cờ Thi đua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ Bộ TN&MT.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III đã kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ đó là: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng ngành TN&MT chính quy, hiện đại, hội nhập vì sự phát triển bền vững đất nước”. Thành công của Đại hội là thể hiện trí tuệ và sự đoàn kết, nhất trí cao của cấp uỷ Đảng và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Đảng viên quyết tâm xây dựng Bộ TN&MT phát triển ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

8_1

_MG_6211_3_resize

1_4585_1

_MG_6233_resize

_MG_6126_resize

(Theo monre.gov.vn)