Họp góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý công tác kế hoạch tài chính của Bộ TN&MT

Sáng ngày 07/05, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý công tác kế hoạch tài chính của Bộ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị làm công tác kế hoạch tài chính thuộc các đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung dự thảo các Quy chế quản lý công tác kế hoạch tài chính của Bộ, bao gồm: Quy chế quản lý các nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý và sủ dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế Kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù có tính chất chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

http://nawapi.gov.vn/http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2018/05/1.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng cũng cho biết, qua nhiều phiên họp xin ý kiến các đơn vị, các Quy chế đã cơ bản được hoàn thiện và bám sát quan điểm chỉ đạo bảo đảm tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh phân công, phân cấp đi kèm với kiểm tra, giám sát của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, tại cuộc họp này, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu góp ý cho các dự thảo Quy chế của Bộ để Vụ Kế hoạch – Tài chính tiếp thu, nhanh chóng hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ ban hành đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã đóng góp cho dự thảo 04 Quy chế quản lý công tác kế hoạch tài chính của Bộ. Trong đó, đối với Quy chế quản lý các nhiệm vụ chuyên môn tập trung hoàn thiện các quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra và bàn giao sản phẩm các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đặc thù có tính chất chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tập trung thảo luận hoàn thiện các quy định chi tiết việc lập, chấp hành, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả tổ chức khoa học và công nghệ) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế quản lý và sủ dựng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ tập trung thảo luận, hoàn thiện các quy định về việc vận động tài trợ, xây dựng, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án, hoạt động có sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy chế Kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù có tính chất chuyên môn thuộc Bộ tập trung thảo luận hoàn thiện các quy định trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra và nghiệm thu khối lượng, chất lượng, sản phẩm của các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

http://nawapi.gov.vn/http://localhost/nawapinew/wp-content/uploads/2018/05/2.jpg

Toàn cảnh cuộc họp