Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2018 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

Sáng ngày 15/6/2018, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị bao gồm các cán bộ chủ chốt; các thành viên của BCH Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Bí thư các Chi bộ và Chủ nhiệm các Đề án, Dự án của Liên đoàn. Ông Phan Chu Nam – Liên đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy và hai Phó Liên đoàn trưởng là ông Ngô Tuấn Tú, ông Nguyễn Ton chủ trì Hội nghị.
Thay mặt ban Lãnh đạo Liên đoàn, Ông Ngô Tuấn Tú – Phó Liên đoàn trưởng đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Năm 2018, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung được giao thực hiện 01 nhiệm vụ đặc thù, 02 nhiệm vụ chính phủ và 02 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp. Tính đến 06 tháng đầu năm 2018, với sự chỉ đạo và quản lí chặt chẽ, chính xác và kịp thời của Lãnh đạo Liên đoàn, các Chủ nhiệm đề án, dự án và các phòng-trung tâm trực thuộc, công tác thi công đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật và thiết kế. Liên đoàn đã khắc phục các tồn tại của các năm trước; nâng cao chất lượng các dạng tài liệu nguyên thủy, tài liệu chỉnh lý văn phòng, khối lượng và tiến độ công việc đạt 75.6 % kế hoạch, cụ thể:

Thứ nhất, về nhiệm vụ chuyên môn Chính phủ:

1. Dự án “Điều tra, tìm kiềm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

Năm 2018, Thi công công tác quan trắc các lỗ khoan từ năm 2016, 2017 chuyển sang và thi công vùng Ia Mrơm (Gia Lai). Bao gồm khoan ĐCTV 320m (4 lỗ khoan 80m); hút nước thí nghiệm 4 lỗ khoan, lấy và phân tích 20 mẫu nước các loại; Kết quả công tác khoan đã tiến hành theo yêu cầu kỹ thuật của đề án. Chiều sâu lỗ khoan theo thiết kế 80m/LK; chiều sâu thi công thực tế : 80m/LK. Lưu lượng các lỗ khoan đạt lớn từ 2,1- 2,81 l/s

2. Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Giai đoạn I : Đô thị Buôn Mê Thuột và Đô thị Vũng Tàu

– Đã điều tra, thống kê được hiện trạng khai thác nước dưới đất trong từng tầng chứa nước theo mục đích sử dụng, theo hình thức khai thác và điều tra hiện trạng các nguồn thải có lưu lượng >5m3/ng chưa qua xử lý, chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các khu dân cư ở khu vực TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu.

– Công tác địa vật lý đã chính xác hóa ranh mặn của từng tầng chứa nước, phản ánh sự dịch chuyển của các ranh mặn so với các tài liệu nghiên cứu trước đây.

– Công tác khoan đã chính xác ranh giới địa tầng, bề dày của các tầng chứa nước. Hút nước thí nghiệm đã đánh giá được mức độ giàu nghèo, quan hệ thủy lực, thông số địa chất thủy văn của từng tầng chứa nước.

– Lấy và phân tích mẫu đã đánh giá được chất lượng nước và mức độ ô nhiễm cho từng tầng chứa nước.

– Việc tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin dữ liệu; phân tích đánh giá các nội dung điều tra đã xác định được trữ lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước cần bảo vệ, xác định được điều kiện và con đường gây ô nhiễm, nhiễm mặn mặn nước dưới đất trong các tầng chứa nước cần bảo vệ.

– Đã xác định được các vùng nước dưới đất bị khai thác vượt quá khả năng cung cấp cần có biện pháp phục hồi và bảo vệ. Đã xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất; quy hoạch vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; quy hoạch đới phòng hộ, bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất; từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở đô thị.

Thứ hai, về nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ:

1. Dự án: Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

– Hoàn thành công tác nội nghiệp phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất tại vùng Bồng Sơn – Phù Mỹ – Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định: 700 km2.

– Đang thực hiện công tác quan trắc động thái nước dưới đất trong Lỗ khoan. Các dạng công tác đang được tiến hành theo mục tiêu năm đã xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế của dự án.

2. Dự án: Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”:

Năm 2018, dự án thi công kết thúc. Dự kiến đến hết tháng 6, Liên đoàn sẽ thực hiện hoàn thành các nội dung công việc theo tiến độ kế hoạch Trung tâm đã thông báo tại Công văn số 317/TNNQG-KHCN&HTQT ngày 15/5/2018.

Thứ ba, về nhiệm vụ đặc thù: “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ:

– Công tác quan trắc nước dưới đất: Vùng Tây Nguyên gồm 123 điểm với 205 công trình quan trắc. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 29 điểm với 41 công trình. Tất cả các công trình quan trắc đã thu thập đầy đủ các yếu tố quan trắc. Số liệu được thu thập đúng yêu cầu kỹ thuật; xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, gửi về Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước theo quy định.

– Công tác quan trắc nước mặt: Tiếp tục quan trắc tại 6 trạm nước mặt gồm trạm Phú Ninh, An Thạnh, Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và trạm Cát Tiên. Các trạm hoạt động ổn định, tài liệu được thu thập đầy đủ và chỉnh lý kịp thời theo quy định. Công tác chỉnh biên tài liệu các trạm được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật.

Thứ tư, về nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

1. Khoa học công nghệ: Tiếp tục triển khai thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu định hướng giải pháp khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước khoáng – nước nóng lãnh thổ Việt Nam”. Hoàn thiện việc thu thập, tổng hợp tài liệu điều tra, nghiên cứu, khảo sát bổ sung cập nhật thông tin các nguồn nước khoáng đã được thống kê trong danh bạ và các nguồn ngoài danh bạ; nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác sử dụng tổng hợp nước khoáng nước nóng; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nước khoáng, nước nóng lãnh thổ Việt Nam.

2. Hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện thi công hợp phần “Đánh giá trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước dưới đất” thuộc dự án: Quản lí tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho hệ thống Nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung bộ – Việt Nam do Chính phủ Úc (ACIAR) tài trợ.
 Thứ năm, về các hoạt động sửa chữa, đầu tư phát triển, sản xuất dịch vụ đang tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác tổ chức, lao động và tiền lương được thực hiện theo đúng quy định.

Về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Liên đoàn tiếp tục thực hiện, tập trung chỉ đạo, quản lý, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc và Chủ nhiệm đề án, dự án để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra thực địa, chỉnh lý văn phòng, giám sát các dạng công tác thi công; coi trọng hợp lý hóa sản xuất, quản lý tốt nguồn vốn, thực hành tiết kiệm; đảm bảo tiến độ và an toàn lao động.
Thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh sản xuất dịch vụ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn; tổ chức thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Liên đoàn.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2018
(Theo ceviwrpi.gov.vn)